Til elever og foreldre i Eigersundskolen

I slutten av uka begynner vi på et helt nytt skoleår. Mange gleder seg, men vi vet at det også er barn som gruer seg fordi de har erfart å kjenne seg utenfor, eller fordi de har opplevd erting eller mobbing på skolevei, sfo eller skole. Eigersundskolen har nullvisjon for mobbing – vi har et sterkt ønske om at alle elever skal få sin rett til et trygt og godt fysisk og psykososialt skolemiljø oppfylt. Skal vi lykkes med dette er vi avhengige av at alle bidrar aktivt. Hver eneste lærer, alle assistenter, alle foreldre, elevene selv, og kommunens politiske og administrative ledelse .  

Handlingsplan

Eigersund kommune har vedtatt ny Handlingsplan mot krenkelser og mobbing. Planen viser hvordan vi jobber for å forebygge, oppdage og håndtere mobbing.  Planen forteller også hvordan elever og foresatte kan gå fram for å varsle om mobbing. Det er viktig å gi beskjed, slik at vi kan iverksette tiltak så tidlig som mulig for å bedre situasjonen. Elevene vil få en forenklet versjon av planen som ranselpost.

Beredskapsteam

Kommunen har etablert et beredskapsteam som kan gi råd og veiledning når skolen mangler kompetanse eller kapasitet til å løse en mobbesak, eller når elev/foresatte opplever at skolen ikke tar tak i saken på en tilfredsstillende måte. Oppvekstkoordinator Kari Anne Bergøy er leder og kontaktperson for teamet, og kan kontaktes på telefon 51468242/ 45446155.

I løpet av høsten vil det også bli utarbeidet en handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i barnehagen.

Relaterte lenker

Ta også en kikk på nettstedet www.nullmobbing.no hvor barn, unge og foreldre kan finne informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.