Arkitektkontoret egðastrek AS gir med dette, på vegne av Kjell Johan Kristensen og Henning Skadberg melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i medhold av plan- og bygningslovens §12-8 for:

Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m. Seksarvik, gnr. 2 bnr. 124 og 83 PlanID 20120007-03

Planområdet ligger i etablert sjøhusområde i Seksarvik, på norda Eigerøy, og omfatter eiendommene gnr. 2 bnr. 124 og 83. Eiendommene utgjør et areal på ca. 826,5 m2, hvorav eksisterende bebyggelse utgjør ca. 92 m2.

Planavgrensning er vist på vedlagte kart. Plangrensen er ikke endelig fastsatt, og kan bli mindre enn varslet i løpet av planprosessen. Det er viktig for helheten i planarbeidet at planen varsles med tilstrekkelig areal.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbolig i 2. etasje på eksisterende redskapsbod for gnr. 2 bnr. 124 og 83. 1. etasje beholdes som redskapsbod. Etter omdisponering skal form, volum og utforming på bebyggelsen gjenspeile den historiske kystkulturen i området. Planendringen medfører ikke nye tiltak i sjø, herunder oppføring av nye brygger eller utfyllinger i sjø. Det legges heller ikke opp til oppføring av ny bebyggelse utover det som allerede er etablert i området.

Viktige problemstillinger vil m.a. være avklaringer knyttet til parkering og flomsikker byggehøyde iht. krav i kommunedelplanen for fritidsbebyggelse.

Referat fra oppstartsmøte og et kortfattet planinitiativ er vedlagt planvarselet. Disse dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens hjemmeside, under reguleringsplaner – varsel om oppstart.

Planstatus

Deler av området er i nylig vedtatt kommunedelplan for fritidsbebyggelse 2020-2032 avsatt til byggeområde HF13 fritidsbebyggelse.

Planområdet er omfattet av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse m.m. gnr. 2 bnr. 6, 22 ,65 mfl. Seksarvik, planid 20120007, som regulerer planområdet til kai og redskapsbod for fiskerelatert utstyr.

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Foreslått omdisponering er i samsvar med overordnet plan, og vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planendringen vurderes med dette ikke å utløse krav til konsekvensutredning etter forskriftens §§ 6-8.

Utbyggingsavtale

Nei

Informasjon og medvirkning

Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på kommunes hjemmeside.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 20.12.2023 til egðastrek AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller post@egdastrek.no , med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no

Videre saksgang

Berørte statlige og regionale myndigheter, grunneiere, naboer og parter varsles om oppstart av planarbeid i likelydende brev/epost. Grunneiere bes underrette ev. leieboere/rettighetshavere.

Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader/innspill ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling. Det kan gå noe tid fra det varsles oppstart av planarbeid til planforslaget er klart til politisk behandling. Det kan også gå noe tid fra høringsfristen er ute til neste behandling av saken. Det blir igjen anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.

Relaterte dokumenter

Detaljregulering Seksarvik - kortfattet planinitiativ
Detaljregulering Sekarvik - Plangrense
Detaljregulering Sekarvik - Varselbrev
Detaljregulering Seksarvik - Oppstartsmøte