Dato: 16. november 2020
Sted: Grand hotell

Relaterte dokumenter

Saker

 • 145/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 -2024
 • 146/20 IKT-og digitaliseringsstrategi for Eigersund kommune 2020-2023
 • 147/20 Reguleringsendring for massedeponi og uttak gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3 -Søkkemyra, Laureidfjellet. Andre gangs behandling
 • 148/20 Reguleringsendring for byggeområde for fritidsbebyggelse Stapnes, gnr. 22 bnr. 22 mfl. Andre gangs behandling
 • 149/20 Detaljreguleringsplan for Eigelandsdalen hyttefelt gnr. 116 bnr. 192 mfl. Andre gangs behandling
 • 150/20 Revidering av Forskrift for vann-og avløpsgebyrer iEigersund kommune
 • 151/20 Revidering av gravereglement
 • 152/20 Trafikksikkerhetsplan 2021 -2031
 • 153/20 Temaplan for hovedsykkelveinett
 • 154/20 Godkjenning av møteprotokoll fra planteknisk utvalgs møte 19.10.20
 • 155/20 Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendommen gnr. 6, bnr. 53 -  dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med bestemmelser  - Jane Skjelbred   –gnr./bnr. 6/14  -Ytstebrødveien 167
 • 156/20 Søknad om konsesjon til erverv av 1/3-del av gnr./bnr. 63/1 i Eigersund –Svein Barkved,Gløpstadvn.190, 4376 Helleland
 • 157/20 Søknad om  fradeling av tilleggsjord -Oddmund Fotland  -Gamle Eigesveien 26
 • 158/20 Fredningsområder for hummer i Eigersund kommune
 • 159/20 Søknad om dispensasjon fra bygge-og deleforbud i 100-metersbeltet plan-  og bygningslovens §1-8 for fradeling av seks parseller på gnr. 48 bnr. 1-Tordis T. Kane -Tegnsstranda
 • 160/20 Søknad om dispensasjon -garasje og mur gnr. 46 bnr. 106 -Egil Årstad, Gamleveien 42
 • 161/20 Søknad om dispensasjon fra pbl. §29-4-Oppføring av garasje gnr. 13 bnr. 143-Sokndalsveien 17
 • 162/20 Søknad om dispensasjon i fra plan-og bygningsloven § 29-4 -jordforbedring/dyrking på gnr. 16, bnr. 5, Ivar Puntervoll, Heggdalsveien 302.
 • 163/20 Søknad om dispensasjon -utvidelse av brygge på gnr. 13, bnr. 2319, Hestnes, Geir Hestnes.
 • 164/20 Klage på tillatelse til levegg/tilbygg bod, gnr. 60, bnr. 727, snr. 1, Laila Kathe Viste. Hellviksveien 100.
 • 165/20 Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 16.11.20
 • 166/20 Spørsmål og orienteringer i planteknisk utvalgs møte 16.11.20