Planen ble godkjent i 1999 men i følge søker var han ikke klar over betydningen av at deler av hans eiendom ble regulert til friområde. Begrunnelsen for at det søkes reguleringsendring oppgis å være at formål friområde legger begrensninger på utnyttelsen og verdien av eiendommen, men han har ingen planer om ytterligere bebyggelse på tomten.

Kommunen kan ikke se at gjeldende reguleringsplan er gjennomførbar slik den fremstår i dag for dette arealet. Det er gått over 10 år siden planen ble godkjent så det vil ikke være aktuelt å ekspropriere arealet til friområde eller på noen måte få det innløst.

Slik vi ser det kan det omsøkte arealet reguleres til byggeområde for uteareal og dermed sikres at arealet ikke blir utbygd.

En ber om tilbakemelding om søknaden er av slik karakter at den kan behandles som mindre reguleringsendring.

Frist for uttalelsen settes til 14.02.2011 og sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4370 Egersund

Relaterte dokumenter