Kunngjøring - reguleringsendring - industriområde Hellvik gnr. 60 bnr. 269

Rådmannen har på delegert fullmakt den 23.06.20 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet behandling i 19710004 - Industriområde Hellvik (17-3) etter søknad fra Hellvik Hus.  Endringene gjelder justeringer i kart og bestemmelser herunder byggelinje mot sjø, hensynssone flom, utnyttelsesgrad, sikker byggehøyde m.m. og vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Endringene omfatter i hovedsak følgende forhold:

 • Endring i plankart: Inntegning av byggelinje mot sjø jfr. kart datert 19710004 Reguleringsendring Industriområde Hellvik_23062020
 • Endring i plankart; Hensynssone flom er vist i tråd med kommuneplanen.
 • Endring i bestemmelsene: Bestemmelser sist revidert 23.06.20 erstatter bestemmelser stadfestet 03.11.1971:
  • §2 endres til: «All bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på plankartet. Innenfor området  kan  arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov,  etter  grenser som  i  hvert  enkelt tilfelle skal godkjennes av kommunen. Parsellene  skal ha mest mulig regelmessig form.»
  • «Bygningsråd» erstattes av «Kommune»
  • §4 endres til: «Eksisterende bebyggelse inngår i planen. Bebyggelsen skal være branntrygg og oppføres i inntil 3 etasjer. Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 50 %.»
  • Ny § 8 «Nye bygg med gulv lavere enn kote +3,0 m skal vurderes særskilt med hensyn til havnivåstigning, stormflo og bølger. Sakkyndig utredning skal ivareta fremtidige klimautfordringer.»
  • Ny § 9 «Tekniske planer for alle tiltak som berører fv 44 og fv 4302 skal sendes vegmyndigheter for gjennomsyn.»

Sakens dokumenter kan sees ved henvendelse til Veiledningstorget i 2. etasje i Lerviksgården, samt er lagt ut på kommunens hjemmesider www.eigersund.kommune.no under Reguleringsplaner/kunngjøringer.  Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen annonsen står i avisen. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 –tre –år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje. Lerviksgården.

Relaterte dokumenter