Reguleringsendring etter forenklet behandling - Hyllebærveien gnr. 13 bnr. 7

Rådmannen har på delegert fullmakt den 23.06.20 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet behandling i 19730004-05 - Rundevoll gård m.m (5-1) og 19730004-01 - Fjellstedveien Rundevoll gård (5-1).  Endringene gjelder justering av byggelinje mot kommunal veg samt presisering av plassering av carport/garasje/bod;

  1. Endring i plankart: Gnr. 13 bnr 7 flyttes i sin helhet til 19730004-05 - Rundevoll gård m.m (5-1) slik at den ikke ligger i to planer.
  2. Endring i plankart: Justere byggelinje som vist på kart datert 21.01.20, revidert 05.06.20.
  3. Endring i bestemmelsene: «Carport/garasje/bod på gnr. 13 bnr 7 tillates plassert utenfor byggelinje så samt det ikke kommer i konflikt med siktelinjer. Som carport/garasje/bod regnes både frittliggende og tilknyttet til beboelseshus og kommer i tillegg til tillatt bebygd areal oppgitt i §3.»

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Sakens dokumenter kan sees ved henvendelse til Veiledningstorget i 2. etasje i Lerviksgården. 

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen annonsen står i avisen. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 –tre –år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje. Lerviksgården.

Relaterte dokumenter