Planteknisk utvalg har i møte 28.08.2014 sak 150/14 vedtatt at forslag for reguleringsendring for gnr 13 bnr 308 mfl. i Fjellveien, Egersund med kart revidert 12.08.14 og bestemmelser sist revidert 11.08.14 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av 3 boliger med tilhørende funksjoner. Videre skal hele planområdet innarbeides i digitalt format, men uten at det skal gjøres andre endringer i forhold til dagens situasjon.

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 05.09.2014 – 17.10-2014. Sakens dokumenter er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring.

Relaterte dokumenter

Merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 17.10.2014. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller 958 84 976.