For en tid tilbake kjøpte Statens vegvesen eiendommene 13/431 og 13/354, som en konsekvens av planene om en omkjøringsvei for riksveg 44. En mulig adkomsttunnel for riksvegen var da tenkt lagt over aktuelle eiendommer. Etter videre overveielser ble disse planene skrinlagt.

I april 2008 kjøpte byggefirmaene Eger bygg as og Larsen & Bjørkeland as disse eiendommene fra Statens vegvesen, med et ønske om å utvikle eiendommene for sentrumsnære boliger. Dette utløste krav om reguleringsplan for de aktuelle eiendommene. I senere tid har byggefirmaene også kjøpt eiendommen 13/219.

Planteknisk utvalg har i møte 14.05.2013, sak 113/13 vedtatt at forslag for reguleringsendring for gnr 13 bnr 431 m.fl – Sandbakkane med tilhørende plankart og bestemmelser revidert 19.08.2013 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med reguleringsendingen er å fortette området med boliger.

Forslaget til reguleringsplaner med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 13.09.2013-25.10.2013.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 25.10.2013. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter

Send inn høringsuttalelse