Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 17.05.2005 vedtok reguleringsplan for fritidsboliger på del av gnr. 30 bnr. 1 - mellom Liavatnet og Kydlandsvatnet samt at rådmannen delegert den 08.04.2014 sak 005/14 vedtok en mindre reguleringsendring.

Dette er en reguleringsplan som ikke har vært kunngjort tidligere da en ikke har mottatt revidert plankart. Ved opptegning digitalt før kunngjøring ble nytt kartgrunnlag brukt og en gikk da over fra 5 m cote til 1 m cote og ble da klar over at noen hyttepunkt burde justeres av hensyn til god landskapstilpassning og for å minimalisere landskapsinngrep. Rådmannen har etter delegert fullmakt i sak 005/14 vedtatt en mindre reguleringsendring som er innarbeidet i kartet som blir kunngjort.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt kommunens nettsider: www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter