Planforslaget er en områderegulering med plankart / bestemmelser. Hensikten med planforslaget har vært å få en reguleringsplan som er i tråd med dagens situasjon

og bruk av området, samt synliggjøre potensielle fornyingsområder.

Følgende vesentlige endringer er foretatt i forhold til planforslaget som var på høring i 2010, i tillegg kommer andre mindre justeringer:

 • Krysset mellom Rv. 42 og Museumsveien er justert, jf. uttalelse fra Statens vegvesen.
 • Lerkeskogen vest for museumsområdet sikres et formelt vern gjennom regulering til hensynssone bevaring, jfr. innsigelse fra Rogaland fylkeskommune.
 • Potetkjelleren som ligger vest for museumsområdet vises som hensynssone bevaring, jfr. innsigelse fra Rogaland fylkeskommune.
 • Tidligere foreslåtte utvidelser av byggeområder inn i grøntområdene mot Langevatnet, er tatt ut pga innsigelse fra Fylkesmannen.
 • Med bakgrunn i bl.a. en antikvarisk gjennomgang av bygningsmassen, er det foreslått at ytterligere 8 bygninger skal sikres formelt vern gjennom regulering til hensynssone bevaring, jf. innsigelse fra Rogaland fylkeskommune. Totalt er 19 bygninger foreslått vernet. Dette er bygninger som representerer et tverrsnitt av historien til Bakkebø fra 1800-tallet og frem til 1970 tallet. Det er videre søkt å bevare klynger av bygninger som bl.a. kan knyttes opp mot Dalane folkemuseum herunder 3 brakker fra krigen og 3 offisersboliger.
 • Bygninger som kan saneres er vist på reguleringskartet.
 • Det er videre innarbeidet i reguleringsbestemmelsene at ingen bygninger kan saneres før det er foretatt en dokumentasjon av bygningen, jf. innsigelse fra Rogaland fylkeskommune.
 • Fortau er vist langs den mest sentrale gangaksen bl.a. forbi Dalane Kristne skole. Det er vist innsnevring av kjørebanen ved DKS for å få fortau forbi skolen.
 • Det er krav om at det skal utarbeides detaljregulering for angitte områder ved forslag om vesentlig endringer/sanering/ny bebyggelse.
 • Det er tegnet inn eksisterende gangsti mot nordenden av Langevatnet.
 • “Burmaveien” er vist som kjørevei i starten og deretter gangvei.
 • Det er vist fareområde i forhold til eksplosjon i nordlige del av planområdet.
 • Det er i tabeller vist hva utbygging vil innebære mht. utnyttelse av området. Det er videre innarbeidet krav til at dette skal fastsettes i forbindelse med detaljregulering av det enkelte del-område, jfr. innsigelse fra Rogaland fylkeskommune.
 • Oversikt over dagens arealbruk herunder antall boenheter, arbeidsplasser m.m. er utarbeidet og lagt ved.
 • Revidert ROS-vurdering er lagt ved.
 • Krav til bevaring av vegetasjon, bygninger m.m. er innarbeidet.
 • Krav til dokumentasjon av endring i forhold til spenning og magnetfelt samt at ledninger for strøm, telefon og tv skal føres fram i jordkabel.
 • Justert felelsbetsemmelserm.m
 • Krav til reguleringsplan og byggesøknad er justert og samordnet.
 • Krav til sykkelparkering
 • Bestemmelsene og planbeskrivelsen er justert i tråd med revidert kart og ny nummerering av delområder.

Bygningsteknisk vurdering fra bygg og eiendomsseksjonen vil bli lagt ut når denne er klar.

Forslaget til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser m.v. er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund, samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet fra 22.06.11 til 10.08.11 og her på kommunens hjemmesider.

Uttalelser / merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, innen 10.08.11. En ber om at uttalefristen overholdes av hensyn til at kommunestyret skal behandle saken 07. september 2011.

Relaterte dokumenter