Rogaland brann og redning har samlet all relevant informasjon her.

 • Internkontroll

  Det er strenge krav til internkontroll etter alkoholloven for både salgs og skjenkesteder som skal sikre at det er et kjent system blant alle som håndterer alkoholholdig drikke. Internkontrollsystemet skal sikre at salgs/serveringsstedet overholder kravene i alkoholloven m/forskrift og skal synliggjøre at stedet er kjent med disse. 

  Det følger av alkoholforskriften § 8-3, annet ledd at internkontroll innebærer at bevillingshaver skal:  

  - Ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten.  
  - Sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll. 
  - Ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt.  
  - Ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten.  
  - Ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp i avvik.  
  - Foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen.  

  Minimumskrav til dokumenter som må være samlet en plass :  

  - Alkoholloven  
  - Alkoholforskriften 
  - Bevillingsvedtaket
  - Dokumentsasjon på at ansatte har fått opplæring i alkoholloven for eksempel opplæringsplaner- og rutiner eller referat fra personalmøter hvor opplæring er gitt 
  - Eventuelle kommunale retningslinjer 
  - Dokumentasjon styrer/stedfortreder har bestått kunnskapsprøven (anbefales tilgjengelig)
  - Guide for IK- alkohol (anbefales tilgjengelig)
  - Organisasjonkart/stillingsbeskrivelser/vaktlister som viser hvem som har ansvar for oppgaver knyttet til alkohol for eksempel, liste over hvem som har hovedansvaret hvis styrer/stedfortreder ikke er til stede (anbefales tilgjengelig)

  Minimumskrav til rutiner som stedet må ha skriftlig  

  Utgangspunkt i mest sentrale delene av regelverket nemlig at ikke salg/skjenking mindreårige, ikke salt/skjenking åpenbart påvirket og ikke salg/skjenking utover salgs- og skjenketider utover salgs- og skjenketidene.  
  - Rutine for: Kartlegging av utfordringer og beskrivelser av tiltak 
  - Be om legitimasjon i i tvilstilfeller 
  - Hindre at mindreårige får skjenket alkohol av andre gjester 
  - Hindre overskjenking 
  - Hindre åpenbart påvirkede personer adgang til stedet 
  - Bortvisning av åpenbart påvirkede personer, herunder hjelpeplikten 
  - Hindre at det nytes medbrakt i skjenkelokaler eller at det drikkes alkohol i salgslokaler  
  - Sikre overholdelse av salgs- og skjenketidene  
  - Informere kommunen om endringer av driften herunder eierskifte og skifte av styrer og  
  - Hva gjør stedet når brudd på regelverket oppstår 
  - Hvem har ansvar for internkontrollssystemet  
  - Regelmessig gjennomgang av internkontrollsystemet

Ressurser

Relaterte lenker

Hovedside for serverings- salgs- og skjenkebevillinger.