Fleksitid

Kollektiv fleksibel arbeidstid (fleksitid) innebærer at arbeidstakerne som omfattes av ordningen ikke har et fastsatt tidspunkt for start og avslutning av arbeidsdagen. Arbeidstaker kan variere lengde og tid for arbeidsdagen innenfor gitte rammer, til de behov arbeidsgiver og arbeidstaker har for å ivareta oppgavene. Ordningen er basert på tillit, og åpner for fleksibilitet i den daglige arbeidstiden.

Hvem omfattes av ordningen:

  • Alle ansatte som ikke jobber turnus eller skal dekke opp fastlagte tider.
  • Deltidsansatte som arbeider hele dager omfattes av ordningen, såfremt det ikke skaper problemer for utførelsen av arbeidet
  • Delvis sykemeldte arbeidstakere kan benytte fleksitid tilsvarende den delen av stillingen vedkommende er i jobb
  • Arbeidstaker med delvis uførepensjon er omfattet av retningslinjene i samme grad som deltidsansatte.
  • Ledere i HTA kapittel 3.4.2 og 3.4.3.

Tillitsvalgte kan kreve drøfting om innføring av fleksitid for grupper eller enkelte ansatte som tidligere ikke har hatt fleksitid.  

Vernebestemmelser

Det følger av arbeidsmiljøloven §§ 10-10 og 10-11 at den alminnelige arbeidstid skal legges mellom kl. 06.00 og kl. 21.00. Nattarbeid, det vil si arbeid i tiden kl. 21.00-06.00, og arbeid på søndag og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Ytre kjernetid er derfor utvidet og presisert i nye retningslinjer for kollektiv fleksibel arbeidstid. Kjernetid er lik som tidligere. 

Avregningsperiode

I det gamle reglementet var avregningsperioden (tidspunktet der «timeregnskapet» skal gjøres opp) satt til én måned. I nye retningslinjer er avregningstidspunktet én gang i året, 1. september hvert år. Det gir arbeidstaker større mulighet til å regulere pluss- og minustimer over en lengre periode og unngår stryking av timer/trekk i lønn.

Overgangsordning

Retningslinjene for kollektiv fleksibel arbeidstid er gjeldende fra 1. juli 2022. Som en overgansordning for arbeidstakere som har opparbeidet mange plusstimer, er ikke avregningstidspunktet 1. september absolutt i 2022.

Overtidsarbeid

Reglene om overtid gjelder uforandret. Dersom arbeidsgiver pålegger en arbeidstaker å arbeide utover den ordinære arbeidstiden, er dette overtidsarbeid etter Hovedtariffavtalens kapittel 1 Fellesbestemmelser § 6. Arbeidstakerkan ikke pålegges å arbeide fleksitid utover ordinær arbeidstid.

Retningslinjer kollektiv fleksibel arbeidstid