Private plasser

Den enkelte private barnehage foretar opptak til sine private plasser. Opptakskriterier private barnehager – se den enkelte barnehage. Klage på avslag framsettes skriftlig til kommunen, som forelegger klagen for barnehageeier.

Kommunale plasser

Den enkelte barnehagestyrer lager innstilling om opptak for sin barnehage. Opptaket er delegert til kommunalsjef for kultur og oppvekst. Opptakskriterier kommunale plasser – se nedenfor. Klager behandles av kommunalsjef for kultur og oppvekst.

Opptakskriterier ved opptak til kommunale barnehageplasser

Søkere til kommunal barnehageplass må være bosatt i Eigersund kommune fra tildelt oppstartdato. Søkere prioriteres i slik rekkefølge:

1. Barn med rettigheter etter §13 i Lov om barnehager

  • barn med nedsatt funksjonsevne
  • barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Krav om skriftlig dokumentasjon fra kommunal faginstans.

2. Barn av flyktninger/innvandrere som omfattes av Introduksjonsprogrammet. Krav om skriftlig bekreftelse fra flyktningekonsulenten.

3. Barn som etter faglig tilråding trenger barnehageplass, - herunder også minoritetsspråklige barn med utilstrekkelige norskkunnskaper. Krav om skriftlig dokumentasjon fra kommunal faginstans.

4. For øvrige søkere. Det legges vekt på lik fordeling mellom jenter og gutter, og alderssammensetning i gruppen.
a) 5-åringer prioriteres
b) Søsken av barn i samme barnehage prioriteres.
c) Øvrige plasser tildeles pr. fødselsår etter stigende fødselsdato

5. Barn det er søkt plass for innen søknadsfristen til hovedopptaket, prioriteres på ventelista til løpende opptak, med unntak av søkere med rettigheter etter §13 i Lov om barnehager.

Oppsigelse for kommunale barnehageplasser

Oppsigelsestid for kommunal barnehageplass er 2 mndr. Det gjelder også for reduksjon av plass og ved evt. bytte til barnehageplass i annen barnehage. Plassen kan ikke sies opp med virkning etter 1. mai uten at en må betale for resten av barnehageåret;