Høringsutkastet til sektorplan  for vann- og avløp i Eigersund kommune for perioden 2014 – 2025 er lagt ut til offentlig ettersyn og sendt til høring i perioden 20. oktober til 1. desember 2014.

Planen har en tidshorisont på 12 år frem til 2025, men også lengre frem i tid, ikke minst når det gjelder å sikre minimum 100 års levetid for vann- og avløpsanlegg.

Forslaget til sektorplan med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund.

Relaterte dokumenter

Merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 01. desember 2014.  Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret eller seksjon for vann og avløp på telefon 51 46 80 00.