Boersvineblom stammer opprinnelig fra Sør-Afrika og har kommet til Norge som blindpassasjerer med vareimport. Vi finner den derfor mest på skrotemark, havner og langs jernbaner, men den er nå i ferd med å spre seg videre ut i naturen. Den har et svært høyt spredningspotensial ved at den produserer enorme mengder frø som er spiredyktige selv etter 30-40 år. I tillegg spres den med krypende jordstengler.

I Fremmedartslista står den markert med: SE – Svært høy risiko

Den er tidligere funnet ved kaiområder i kommunen. Nå har vi grunn til å anta at særlig Eigerøy er utsatt.

Vi vil i samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling og Norsk Landbruksrådgivning, sette i gang med feltbefaring for å se om vi kan finne planten og sette i verkt tiltak for å utrydde den.

Hvis du ser planten, setter vi stor pris på om du så fort som mulig tar kontakt med landbrukskontoret på telefon 51 46 10 30 eller på e-post.


Transport av jord / løsmasser

Kommunen minner om at alle som transporterer jord og løsmasser har en lovpålagt plikt til å sørge for at virksomheten ikke bidrar til spredning av fremmede arter. Vi oppfordrer derfor til at transport av jord og løsmasser fra Eigerøy til fastlandet unngås i den grad det er mulig.

Aktuelt lovverk 

«Forskrift om fremmede organismer» er hjemlet i Naturmangfoldloven,  har bestemmelser om krav til aktsomhet og til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer. Forskriften gjelder også transport av jord / løsmasser fra privat virksomhet og entreprenørvirksomhet. Det kan medføre økonomisk ansvar dersom man ikke aktivt sikrer at transport av masse er ren og fri for fremmede organismer.

Om Boersvineblom

Foto: Artsdatabenken/Oddvar Pedersen. CCBY.4.0.