Når søknaden er komplett forberedes den til saksbehandling i Levekårsutvalget. Eigersund kommune sender i tråd med krav i Alkoholloven alle søknader til uttalelse til Skatteetaten, sosialtjenesten (NAV Dalane) og Politiet. Saksbehandlingstiden er 3-4 mnd og regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.

Det er krav om serveringsbevilling for å kunne utøve en skjenkebevilling. 

Alle bevillingshavere er pliktet til å sende inn omsetningsoppgave for solgt alkohol innen den 31. mars påfølgende år. Innsending av tall for Omsetningsoppgave for alkohol her

Søk skjenkebevilling

 • Hva må være med i søknaden

  Søknad om skjenkebevilling må minimum inneholde

  Skatteattest

  Tegninger og beskrivelse av skjenkearealet

  Leiekontrakt eller avtale om disponering av arealet

  Skjenkestedets serveringsbevilling (kan søkes parallelt)

  Dokumentasjon fra revisor/regnskapsfører på styrer og stedfortreders ansettelse i virksomheten

  Dokumentasjon på at daglig leder har gjennomført etablererprøven

  Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har gjennomført og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven

  Overdragelsesavtale (dersom det er en overdragelse av eksisterende virksomhet)

  Før du søker om skjenkebevilling må du dokumentere at det er ansatt en styrer og stedfortreder som har bestått etablererprøve og kunnskapsprøve.

 • Krav til tegninger og beskrivelse av skjenkearealet

  En skjenkebevilling gis til et tydelig avgrenset areal. Vi trenger derfor tegninger med mål over arealet det ønskes bevilling til. Om arealet er utendørs skal det også følge med illustrasjoner over hvordan området tenkes avgrenset.

 • Endring i skjenkebevilling

  Ved endringer i eksisterende bevilling ta kontakt med saksbehandlere for skjenkebevilling på mail: bevilling@eigersund.kommune.no

Relaterte lenker

Hovedside for serverings- salgs- og skjenkebevillinger.