Kristiansen & Selmer-Olsen AS utarbeider endring på vegne av Eigersund Kommune.

Bebyggelsen

Bygget forskyves lenger inn mot friluftsområdet for å gi bedre plass i skolegården. Dagens spesialroms-fløy rives. Nybygg overlapper med plassering av gammelt spesialrom. Nytt bygg blir på I 250m2 i ett plan. Utforming blir lik den nye klasseroms- fløyen. Nybygg noe større enn det gamle.

Naturmangfold

Området bak dagens spesialroms- fløy er ren krattskog. Delvis utfylte masser fra skoleutbyggingen for ca. 50 år siden er ikke vedlikeholdt, utover 2m fra eksisterende bygg. Området som endres til byggeområde er i stor grad omformet og inneholder lite naturlig vegetasjon eller artsmangfold.

Friluftsliv

Området for friluftsliv vil bli redusert. Endring er imidlertid så liten at en vanskelig kan se for seg at dette vil ha noen nevneverdig betydning for utøvelse av friluftsliv i resterende områder. Berørt område som i dag er regulert til friluftsliv blir ikke brukt til friluftsaktiviteter.

Relaterte dokumenter