Bygningen er for tiden ikke i bruk og Eigersund kommune har heller ikke planer/behov for å bruke bygningen.

Da det antas at det ikke vil være kjøpere til en bygning regulert som beskrevet over, så søkes det om omregulering til Byggeområde-Kombinerte formål: Bolig / forretning / kontor / forsamlingslokale. Dette i kombinasjon med Spesialområde-bevaringsområde 1 slik det er regulert i dag.

Eigersund kommune har betalt leie for 5 parkeringsplasser på gnr. 13 bnr. 1701 som grenser til Nedre Bekkegate og som eies av Eigersund Havnevesen KF. Parkeringsplassene var beregnet å være reservert for ansatte/besøkende til Strandgaten 49.

Dersom Strandgaten 49 eventuelt skal kunne tas i bruk til mellom annet boligformål så må eiendommen ha tinglyst rett til parkeringsplasser i rimelig nærhet. En søker derfor om at eiendommen gnr. 13 bnr. 1701 omreguleres fra Offentlig trafikkområde-Gatetun (parkering) til parkeringsplasser for mellom annet Strandgaten 49 (5 parkeringsplassr). Havnesjefen ønsket at hele gnr. 13 bnr. 1701 ble omregulert til parkeringsplasser slik at Eigersund Havnevesen KF kunne selge/leie parkeringsplasser til private eiendommer i området. Med henvisning til dette søkes det om reguleringsendring for gnr. 13 bnr. 1701 til Parkeringsplasser for eiendommer i området.

Rådmannen viser til at endringen medfører endring av formål samt tillegging av formål og er usikker på om dette kan behandles som en mindre reguleringsendring. En ber om statlige og regionale myndigheters vurdering av dette. En er i utgangspunktet skeptisk til å ta vekk offentlig parkeringsplasser og vil avvente endelig vurdering av om dette er en mindre reguleringsendring eller full reguleringsendring.

Søknad og utsnitt av gjeldende reguleringsplan er lagt ved.

Frist for å komme med merknader er 30. september og sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.

Relaterte dokumenter