Hvordan går du frem hvis du er misfornøyd med barnehagetilbudet i din barnehage? Barnehagemyndigheten skal påse at både de kommnale og private barnehagene driver i samsvar med barnehageloven med forskrifter.

Saker som er viktig for alle foreldre i din barnehage

Hvis du vil ta opp saker som er viktige for alle foreldre, kan du ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen og eventuelt barnehagens eier. I kommunale barnehager er politikere representert i samarbeidsutvalg.

Er du bekymret for tilbudet til ditt barn?

Barn har ifølge Barnehageloven rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Er du bekymret over at ditt barn ikke har det godt i barnehagen, oppfordrer vi deg til å snakke med barnehagen først, før du går videre til et høyere nivå.

Slik går du frem

Kontakt barnehagen først

Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på barnehagens pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med styrer eller daglig leder i barnehagen. Da gir du barnehagen mulighet til å løse saken på lavest mulig nivå. Slike forhold reguleres av barnehageloven og dens forskrifter.

Kontakt barnehageeier

Hvis du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med enhetsleder/daglig leder/styrer må du ta kontakt med barnehageeier. Kontaktinformasjon til barnehageeier finner du på hjemmesiden til den enkelte barnehage og du kan få det av styrer i barnehagen.

Klage til tilsynsmyndigheten

Opplever du å ikke bli møtt på din klage eller bekymring, verken fra enhetsleder/daglig leder/styrer eller barnehageeier? Da kan du sende en skriftlig klage til barnehagemyndigheten og tilsynsmyndigheten ved å fylle ut skjema under eller i brev til Eigersund kommune.

Postadresse: Eigersund kommune ved kultur og oppvekst, Postboks 580, 4379 Egersund

Skriftlige henvendelser til Eigersund kommune blir automatisk registrert i det kommunale saksarkivsystemet.

Hva skjer med klagen min?

Når barnehagemyndigheten mottar klagen, vurderer vi først om innholdet er omfattet av barnehageloven.

Innholdet i klagen vil bli formidlet skriftlig til barnehageeier, som vil få mulighet til å uttale seg om saken til barnehagemyndigheten. Taushetsbelagte opplysninger vil unntas offentligheten. Vi gjør oppmerksom på at det ikke forhindrer at noen kan be om innsyn i saken, blant annet media, men taushetsbelagt informasjon blir da fjernet.

Når vi har mottatt barnehageeiers tilsavr, vil barnehagemyndigheten vudere om saken avsluttes eller skal følges opp videre. Du som har sendt inn klagen vil få en tilbakemelding på hvordan klagen følges opp av barnehagemyndigheten.

Våre virkemidler er

Veiledning (barnehageloven § 10)

Dersom barnehagemyndigheten vurderer at det er fare for regelverksbrudd, kan vi vurdere veiledning med barnehageeier. Veiledningen har som mål at barnehagen skal drive i tråd med regelverket. Veiledningsprosessen og saksgang i veiledningen er mellom barnehagemyndigheten og barnehageeier.

Tilsyn (barnehageloven §53)

Dersom barnehagemyndigheten vurderer at det er fare for regelverksbrudd, kan vi vurdere å åpne tilsyn. Tilsynsprosessen og saksgang i tilsynet er mellom barnehagemyndigheten og barnehageeier. Etter et tilsyn er gjennomført mottar barnehagen en rapport. Avdekker barnehagemyndigheten brudd på barnehageloven med forskrifter, vil barnehagen få varsel om pålegg om retting. Saksgangen følger forvaltningslovens prinsipper.

Plan for systematisk tilsyn i barnehagene

Stedlige tilsyn

Varslet stedlig tilsyn

Dette er den vanligste tilsynsformen. Tema for innholdet i tilsynet blir fastsatt av tilsynsmyndigheten. Valget er basert på risikovurderinger. Barnehageeier blir varslet om tilsynet og har i forkant anledning til å forberede uttalelse om tema knyttet til barnehageloven og rammeplanen.

Hendelsesbasert tilsyn

Denne type tilsyn er basert på aktuelle hendelser eller forhold som kan oppstå i en barnehage. Tilsynet blir ofte utløst av klager og bekymringsmeldinger fra foresatte, ansatte eller andre. Det hendelsesbaserte tilsynet kan være meldt eller uanmeldt og avdekker et der og da forhold.

Dokumentbasert tilsyn

Elektronisk tilsyn

Eigersund kommune gjennomfører årlig elektronisk tilsyn i samtlige barnehager i Eigersund. Alle barnehager skal besvare det elektroniske tilsynet, uavhengig av størrelse og eierforhold. I det elektroniske tilsynet er det flere dokumentasjonskrav som skal synliggjøre at barnehagenes struktur- og innholdskvalitet er i tråd med lovkravet. Hvis tilsynet avdekker forhold som avviker fra Lov om barnehager, blir dette rapportert tilbake til barnehagen med en tidsfrist for å rette det opp.

Årsmelding

I midten av desember, hvert år, rapporterer barnehageeier om barnehagens strukturkvalitet til statistisk sentralbyrå (SSB). Rapporteringen gir tilsynsmyndigheten grunnlag for å vurdere om barnehagene oppfyller krav til strukturkvalitet i tråd med krav i lov og forskrifter. Strukturkvalitet innebærer blant annet arealutnyttelse og pedagogdekning.

Relaterte lenker

Lover og retningslinjer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

Henvisning til annet regelverk som er relevant for tilsyn med av barnehage