Ringvirkningene av skadde og drepte personer går langt utover det som kun gjelder de til enhver tid fysisk involverte parter. Og ulykker kan skje over hele vegnettet i kommunen , ikke bare på de overordnede vegsystemene.

Rulleringen av TS-planen er et forsøk på komme det skiftende trafikkbildet i møte og være mest mulig handlingsrettet i samsvar med de registreringer som gjøres fortløpende av trafikksituasjonen.

Planbehovet er definert i tildelingskriteriene for statlig- og fylkeskommunal støtte til planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i kommunen, hvor planen må vise til prioriterte TS-tiltak i en vedtatt trafikksikkerhetsplan.

Den reviderte TS-planen bygger i stor grad på forrige plan, med en rullering som primært omfatter registrering av innmeldte utrygghetspunkter i trafikken, oppdatering av handlingsplanen og oppdatering av tiltaksbeskrivelser.

Planen inneholder to handlingsplaner, en for ikke-fysiske tiltak, og en for fysiske tiltak. Eigersund kommune har som hovedmål med planen å legge til rette for en trafikksituasjon

som best mulig ivaretar alle trafikkgrupper, med hovedfokus på myke trafikanter. Det er et mål å redusere antall trafikkulykker og alvorlighetsgraden av disse.

Handlingsplanen er i hovedsak revidert og oppdatert for de fysiske tiltakene. Trafikksikkerhetsplanens analyser tar utgangspunkt i politirapporterte personskadeulykker og kommunens egne registrerte utrygghetsmeldinger i siste planperiode.

Hovedhensikten med planrulleringen er å kunne følge opp handlingsplanens fremdriftsplan, gjennom å årlig søke- og få tildelt TS-midler, samtidig som det utbedres og bygges mer formålstjenlige trafikale anlegg for målgruppen.

Evaluering og rullering av trafikksikkerhetsplanen er viktig for å oppnå målene om gjennomgående trafikksikkerhet i Eigersund kommune.

Relaterte dokumenter