Noe du lurer på eller vil snakke om?

Du finner informasjon om når helsesykepleier er til stede på skolen på skolens hjemmeside.

Helse og utvikling

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, oppfølging og samtaler, og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser.

Kropp og følelser

Tiden på ungdomsskolen er fin og utfordrende for både elever og foreldre. Ungdommen utvikler seg kroppslig og følelsesmessig. Det krever mot av den unge å sette egne grenser og ta positive valg. Venner betyr mye nå, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling.

Aktuelle tema for samtaler og helseundersøkelser

 • Trivsel, klassemiljø, skolefravær og mobbing.
 • Kroppen i vekst og utvikling, fysisk og psykisk smerte - magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/press/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg
 • Praktiske utfordringer og bekymringer når foreldre ikke bor sammen
 • Nettvett og nettbruk
 • Syn, hørsel
 • Seksuell helse og prevensjon

Vi jobber sammen

Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, fastleger, barnevern, uteseksjonen og andre aktuelle instanser. Vi innhenter alltid samtykke fra foreldrene før vi utveksler informasjon med andre faggrupper eller instanser.

Hovedoppgaver på trinnene

8. trinn

 • Informasjon om skolehelsetjenesten på foreldremøte.
 • Elevene tilbys en helsesamtale og måling av høyde og vekt.
 • Individuell oppfølging, vaksiner og samtaler etter behov

9. trinn

 • Individuell oppfølging, vaksiner og samtaler etter behov.
 • Undervisning om seksuell helse, seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon.

10. trinn

Skolehelsetjeneste-journalen

Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jf. Forskrift om pasientjournal).

Skolehelsetjeneste-journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal. Etter 10.trinn lukkes den elektroniske journalen, og papir journalen sendes til fjernarkivering. Dersom dere flytter i løpet av ungdomsskolen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år. (jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.).