Kommunestyret ba i januar 2019 i sak 014/19 om at rådmannen la fram en sak med anbefaling av tomt for lokalisering av brannstasjon/sivilforsvar, og evt. øvrige nødetater, og der det skulle vurderes både kjøp og leie. I tillegg skulle det vurderes kommunale tomter.

Det er med andre ord kun tomt som vurderes i denne omgang. Når tomt er endelig valgt, vil det bli utarbeidet planer for selve brannstasjonen mm, og dette vil bli behandlet av kommunestyret når det er klart.

Det har vært vurdert to kommunale tomter, på Tengs og Tretteberg. Disse tomtene er av faglige årsaker ikke anbefalt.

Etter en åpen og etterprøvbar prosess, der spesielt annonsen fikk stor medieoppmerksomhet, er det Langholmen Egersund AS som har kommet med det som er vurdert som det klart best faglige og økonomiske tilbudet. Administrasjonen anbefaler at kommunen kjøper tomt, fordi det er det det mest lønnsomme alternativet. Langholmen tilbyr også leie, men det er klart dyrere for kommunen og anbefales derfor ikke. Det er for øvrig kun Langholmen som tilbyr kjøp, de øvrige tilbyderne har kun tilbud om leie.

Multiconsult har gjort en beregning av økonomien knyttet til henholdsvis leie og kjøp av tomt. Det er helt klart mest gunstig for kommunen å kjøpe tomt framfor å leie den. For at leiealternativet skulle vært like gunstig som kjøpsalternativet måtte den årlige leieprisen vært så lav som ca. 30,- kroner per kvadratmeter. Den laveste tilbudte leieprisen blant alle tilbudene er nesten dobbelt så høy som denne prisen. I tillegg vil kommunen kunne selge tomten en gang i fremtiden dersom det skulle bli aktuelt, noe som gjør kjøp enda mer lønnsomt fremfor å leie.

Den foreslåtte tomten er også gunstig når det gjelder tomtens utforming, noe som gir lave kostnader til planering og grunnarbeider. I tillegg er tomten byggeklar ved overtakelse. Tidsaspektet er viktig slik at kommunen rekker fristen Arbeidstilsynet har satt for ferdigstillelse av ny brannstasjon i mai 2022.

For å sikre at beslutningsgrunnlaget er så godt som mulig og mest mulig basert på etterprøvbare fakta, engasjerte kommunen Multiconsult til å foreta en ekstern kvalitetssikring i arbeidet med å evaluere de ulike tilbudene/tomtealternativene. Det er gjort en grundig vurdering av hver tomt der det bla også er innhentet uttalelser fra Statens Vegvesen for den enkelte tomt. Etter en forhåndsdefinert prosess, er tomtene silt ut etter egnethet, brannfaglige risikoforhold, miljø og samfunn og til slutt i et økonomisk perspektiv. Evalueringen har vært gjort i tett samarbeid med kommunens brannvesen og plankontor, i tillegg til prosjektadministrasjonen og kommunens advokatkontor.

De ulike tomtene som er vurdert:

 • A – Eideveien 19
 • B – Tengsareidveien 8
 • C – Åsane
 • D – E - F – Langholmveien
 • G – Tengsareidveien/Haganeset
 • H – Eideveien 1
 • J – Tengsareidveien 3
 • K – Tretteberg

Et viktig kriterie ved valg av tomt er de innsatskrav brannvesenet er pålagt, der det mest krevende er dimensjoneringsforskriftens §4-8 som angir at det skal være maks 10 minutters innsatstid til:

 • tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning
 • sykehus/sykehjem m.v.
 • strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l.

Innsatstiden, som er den tiden fra brannfolkene mottar alarm til de er klar til innsats på stedet, kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. Gitt brannvesenets tidsbruk på andre «operasjoner» (2,5 minutter) enn kjøring under en utrykning, er kjøretid angitt å være 7,5 minutt til objekter- og områder som er omfattet av kravet om 10 minutters innsatstid.

Det er derfor utarbeidet kjøretidsanalyser for ulike risikoobjekter og områder i Eigersund kommune. I kartet er det laget et omriss av hele området som er gjeldende, markert med gult i dette dokumentet for 10-minutters innsatstid.

Rapporten fra Multiconsult vil for øvrig også være nyttig for kommunen i andre sammenhenger, som risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsarbeid. Og fordi rapporten inneholder sensitiv informasjon av brannfaglig karakter, samt helsefaglige opplysninger som er taushetsbelagt informasjon, vil derfor enkelte mindre deler av rapporten være unntatt offentlighet. I tillegg er priser å anse som forretningshemmeligheter og derfor unntatt offentlighet. Alt vil selvfølgelig være tilgjengelig for politikerne.

Gjennom prosessen har Eigersund kommune ved flere anledninger vært i kontakt med både ambulanse og politi for å se på muligheten for samlokalisering. På nåværende tidspunkt kan hverken politi eller ambulanse inngå noen avtale om samlokalisering, men etatene vil måtte gjennomføre sine egne prosesser knyttet til valg av lokalisering når den tid kommer. Det vurderes som positivt at Langholmen Egersund AS, mener det vil være tilstrekkelig arealer for politi og ambulanse å etablere seg på Langholmen, og derigjennom sikre muligheter for en fremtidig samlokalisering dersom det blir aktuelt.

Den videre prosessen
Saken vil bli behandlet i levekårsutvalget 13. mai, planteknisk utvalg 14. mai, formannskapet 15. mai og avgjort i kommunestyret 20. mai (blir overført på internett). Saksdokumentene vil bli publisert på kommunens møteportal i løpet av fredag 3. mai 2019.

Etter at kommunestyret har valgt tomt, vil det bli satt ned en kommunal prosjektgruppe der våre fagfolk, tillitsvalgte mm er representert for å utarbeide planer for bygging av en ny brannstasjon. Når dette er klart, vil planene bli lagt frem for politisk behandling.