Etiske retningslinjer og varsling

Våre etiske retningslinjer har som formål å styrke omdømme og bygge tillit mot omverden/internt i organisasjonen gjennom etisk holdbar framferd og kultur for åpenhet. Våre varslingsrutiner er et av virkemidlende som skal sikre at vi har en god etisk standard i vår organisasjon. Etiske retningslinjer kan du lese i sin helhet her

Hva er kritikkverdige forhold?

Etter arbeidsmiljøloven er følgende omfattet av begrepet "kritikkverdige forhold":

  • Forhold i strid med rettsregler (lover og regler)
  • Forhold i strid med skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
  • Forhold i strid med etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet

Forhold som kun gjelder varslers eget arbeidsforhold, må falle innunder det som er nevnt over for å være omfattet av varslingsbestemmelsene.

Følgende forhold regnes ikke som kritikkverdige:

  • Forhold som ikke er ulovlige eller uetiske, inkludert brudd på interne retningslinjer som ikke er lovpålagt eller berører etikk
  • Forhold som arbeidstaker mener er kritikkverdig ut fra sin personlige (etiske) overbevisning
  • Vurderinger av politiske og faglig art

Hvordan varsle om kritikkverdige forhold?

Det er ingen formelle krav til hvordan man varsler. Det betyr at varsling kan skje skriflig eller muntlig og anonymt eller åpent.

Det er imidlertid ønskelig at man enten bruker papirskjema i rutinen nederst i artikkelen eller at man varsler digitalt på eget skjema: Varsling av kritikkverdige forhold. Vi ønsker varsel primært på standardiserte skjema for å sikre nødvendige opplysninger med hensyn til oppfølging av saken. Det oppfordres også til å varsle med fullt navn av samme hensyn.

Hvordan behandles mottatte varsler?

Varslingssaker skal som hovedregel behandles tjenestevei, dvs. av nærmeste leder eller overordnet kommunalsjef. Det er imidlertid opprettet et internt varslingssekretariat som vil gjøre en vurdering om mottatt varsel, dvs. hvorvidt innholdet omfattes av arbeidsmiljølovens definisjon på hva som er kritikkverdig eller om saken er et avvik, klage eller annet.

Varslingssekretariatet består av kommunalsjef for Organisasjon og læring, hovedverneombud og representant fra bedriftshelsetjenesten.

Forbud mot gjengjeldelse

Dersom du varsler har Eigersund kommune et ansvar for å forhindre at du blir utsatt for negative reaksjoner fordi du har varslet. Også personer som ikke ennå har varslet, men som formidler at de kommer til å gjøre det, er vernet mot gjengjeldelse.

 

Du finner varslingsrutinene i sin helhet under, sammen med mer informasjon fra Arbeidstilsynet: