Vedtekter private barnehager

Vedtektene finnes på barnehagenes egne hjemmesider. Følg lenkene herfra.

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtatt av kommunestyret 27.03.2023 i sak 28/23.

§ 1 Eierforhold

Eigersund kommune eier og er ansvarlig for driften av de kommunale barnehagene. Formannskapet er politisk styringsorgan for barnehagene. Barnehagene er administrativt knyttet til tjenesteområdet kultur og oppvekst.

§2 Formål

Barnehagene skal bli drevet i samsvar med:

 • Lov om barnehager med forskrifter, retningslinjer og rammeplan
 • Kommunale vedtak og planer
 • Barnehagenes egne planer
 • Barnehagens internkontrollsystem

§ 3 Medvirkning

Den enkelte barnehage skal legge til rette for at barna i barnehagen blir hørt om sitt syn på barnehagens daglige innhold, jmf Lov om barnehager § 3 Barns rett til medvirkning.

Hver barnehage skal opprette formelle organ som foreldreråd og samarbeidsutvalg. Foreldre/foresatte skal gjennom disse fora sikres medvirkning om barnehagens samlede virksomhet, jmf  Lov om barnehager § 4.

Foreldrerådet består av foreldre og foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte, og bidra til utvikling av et godt oppvekstmiljø.

Samarbeidsutvalget(SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ sammensatt av likt antall foreldre/foresatte og ansatte. For Grøne Bråden, Hellvik, Rundevoll, Slettebø og Jernhagen barnehage, betyr det 2 representanter valgt av foreldrene og 2 representanter valgt av ansatte. Eigersund kommune som eier deltar med èn representant per SU.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

§ 4 Opptak av barn

Barnehagenes opptakskrets er definert til barn folkeregistrert i Eigersund kommune.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med Lov om barnehager. Barn som fyller ett år i september, oktober, november eller desember det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist for hovedopptak er fastsatt til 01. mars.

Søkere prioriteres i slik rekkefølge

1. Barn med rettigheter etter § 18 i Lov om barnehager

 • barn med nedsatt funksjonsevne
 • barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester§§ 3-1 og 5-1

2. Barn av flyktninger/innvandrere som omfattes av Introduksjonsprogrammet

3. Barn som etter faglig tilråding trenger barnehageplass, herunder

 • minoritetsspråklige med utilstrekkelig norskkunnskaper
 • barn fra familier som har store belastninger pga. alvorlig sykdom og funksjonshemming

4. For øvrige søkere:

Det legges vekt på lik fordeling mellom jenter og gutter, og alderssammensetningen i gruppen.

 • 5 åringer prioriteres
 • søsken av barn i samme barnehage prioriteres
 • øvrige plasser tildeles pr. fødselsår etter stigende fødselsdato

5. Søkere utenom hovedopptaket, prioriteres likt.

§ 5 Opptaksperiode og oppsigelsestid

Barnehageåret beregnes fra 15.august til 14.august påfølgende år. Barnet beholder plassen frem til og med 14.august det året det begynner på skolen.

Det er to måneders oppsigelsestid, gjeldende fra den 1. og den 15. i måneden. Ved flytting ut av kommunen kan barnehageplassen ikke beholdes lengre enn ut barnehageåret.

Plassen kan ikke sies opp med virkning etter 1. mai uten at en må betale for resten av barnehageåret.

§ 6 Foreldrebetaling

Betaling for barnehageplass skjer etter nasjonale regler og satser. Betaling for matpenger kommer i tillegg.

§ 7 Leke og oppholdsareal

For kommunale barnehager gjelder følgende arealfastsetting:

 • 4m2 pr barn over 3 år
 • 5m2 pr barn under 3 år

§ 8 Åpningstider

Åpningstid i den enkelte barnehage skal fremgå på kommunens/barnehagens nettsider, samt i annen aktuell informasjon.

Styrer i den enkelte barnehage er delegert myndighet til å endre barnehagens åpningstid. Endring av åpningstid foretas i samråd med barnehagens samarbeidsutvalg.

Barnehagene har åpent til kl 12.00. onsdag før skjærtorsdag. Barnehagene har stengt jule- og nyttårsaften.

§ 9 Ferie

Alle barna skal ha 4 uker ferie. 3 av ferieukene skal være sammenhengende i perioden mellom uke 26 og uke 33.

§ 10 Planleggingsdager

Det er avsatt 5 dager til planlegging per barnehageår. Barnehagene er stengt disse dagene.

§ 11 Barnas helse

Ved oppstart i barnehage skal det legges frem erklæring om barnets helse.

§ 12 Forsikring

Eigersund kommune har ulykkesforsikring for barna i barnehagen. Forsikringen gjelder ikke ved tap av personlige eiendeler.

§ 13 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene vedtas av Levekårsutvalget.