Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillinger

Topplederstilling med strategisk ansvar for samfunnsutvikling

Stillingen som kommunalsjef Samfunnsutvikling er nyopprettet og inngår i kommunedirektørens strategiske lederteam. Stillingen er også pt. tillagt funksjonen som assisterende kommunedirektør.I denne stillingen vil du ha fokus på strategisk utvikling av kommunen.Kommunens visjon, «Sammen for alle», peker mot samfunnsmessige forhold som veks...

Vernepleier

Faglig ansvarlig for brukere i sonen. For tiden er stillingen knyttet til Solskar.

Tospråklig faglærer

Det er ledig et visst antall deltidsstillinger som tospråklig faglærer ved grunnskolene i Eigersund fra 01.08.2021. Det er ledig tilsammen ca en stilling som fordels på aktuelle språkgrupper ut fra behov og aktuelle søkere. Aktuelle språk er somali, spansk, litauisk, thai, tagalog, tigrinja, sorani, kinyarwanda og rumensk.

Helsefagarbeider

Aktiv nattevakt i bofellesskap med 4 brukere med utviklingshemming med arbeid hver 3.helg. Stillingen er på 50,70%. Dersom det er interne søkere som kvalifiserer til stillingen, vil stillingsstørrelsen kunne bli redusert.

Helgestillinger ved Hestnes bofellesskap

Det er ledig 2 faste helge- stillinger ved Hestnes bofellesskap, med oppstart snarest. Hestnes bofellesskap er et nybygd smarthus med mange teknologiske løsninger og hjelpemidler. Turnusarbeid hver 3.helg. Stillingsstørrelsene er på 10,8 og 14,44%. Dersom du ikke søker på begge stillingene, ber vi deg presisere i søknaden hvilken stillings...

Helsefagarbeider/Barne - og ungdomsarbeider

Det søkes etter primært helsefagarbeider/barne - og ungdomsarbeider til hvilende nattevakt med arbeid hver 3. helg i bofellesskap med 4 brukere. Stillingen er knyttet til Hestnes bofellesskap som er et smarthus med flere teknologiske løsninger. I tillegg til hvilende nattevakt, er det også aktiv nattevakt hver natt på huset, slik at disse t...

Miljøterapeut

Det er ledig 100% fast stilling som miljøterapeut i turnus med arbeid hver 3. helg i miljøtjenesten Sentrum/ Mosterveien. Brukergruppen er voksne utviklingshemmede.

Miljøterapeut

Da vi fra august 2021 øker bemanningen i Hestnes bofellesskap, blir det ledig 2 stk 100% fast miljøterapeutstilling. I bofellesskapet bor det 4 ungdommer med utviklingshemming.Todelt turnus med arbeid hver 3.helg.

Helsefagarbeider/Barne - og ungdomsarbeider

Vi skal øke bemanningen i Hestnes bofellesskap med virkning fra 16.august. I den forbindelse har vi ledig 4 stk faste fagarbeiderstillinger/miljøarbeiderstillinger i turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingene er på henholdsvis 65%, 65%, 85% og 100%. Dersom du ikke søker på alle stillingene, må oppgi hvilken stillingsstørrelse du søker p...

Sykepleier

Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig 33 % fast sykepleierstilling. Arbeidsstedet består av ulike avdelinger.  Den aktuelle stillingen er i hovedsak knyttet til arbeid i bofellesskapene. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg, samt 5 aftenvakter på ukedager som starter kl 15. På noen vakter vil du ha ansvar for flere/alle av...

Prosjektstillinger helg for helsefagarbeider/student 

Ved Kjerjaneset Bo og servicesenter er det ledig seks prosjektstillinger i helg på 14 % for helsefagarbeider/student. Stillingene er ledige ut året 2021. Kjerjaneset består av ulike avdelinger. Senteret har dagsenter med 28 plasser, hvor 8 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Ellers har senteret 3 bofellesskap ...

Helgestillinger-helsefagarbeider/student 

Ved Kjerjaneset Bo og servicesenter er det ledig fire helgestillinger (10-13 %) for helsefagarbeider/student.Kjerjaneset består av ulike avdelinger. Senteret har dagsenter med 28 plasser, hvor 8 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Ellers har senteret 3 bofellesskap for personer med demenssykdom, med i alt 20 faste be...

Sykepleier legevakt - Fast, vikariat og ringevikarer

Det er ledig fast stilling som spesialsykepleier/sykepleier ved Dalane legevakt.Det er også behov for vikarer som sykepleier/spesialsykepleier ved Dalane legevakt.Dalane legevakt er bemannet på kveld, natt og helg, mens det er fastleger som har ansvar fordaglegevakt ukedager.Vikariatet er turnusbasert kveld og helg (ikke natt), og er på 29,6%...

Logoped - vikariat

Eigersund voksenopplæringssenter søker vikar for logoped. Stillingen vil være knyttet til både voksenopplæringssenteret og pedagogisk psykologisk tjeneste. For nærmere informasjon om tjenestestedene vises til Eigersund kommune sine hjemmesider.

Undervisningsinspektør

Da en av våre undervisningsinspektører skal slutte, har vi ledig 100 % fast stilling som inspektør fra 01.08.2021. Eigerøy skole har 315 kjekke elever fra 1. - 7. trinn og til høsten flytter vi inn i ny, flott og moderne skole. Skolen er i vekst og vi vil få noe flere elever i årene framover.

Sykehjemslege og ØHD-lege

Vi har ledig stilling til lege (sykehjemslege og ØHD-lege) for våre avdelinger på Lagård. Dette er en nyopprettet stilling der den ansatte vil ha ansvar for ØHD-, langtids- og korttidspasienter. Du vil i denne stillingen kunne være med på å sette ditt preg på og forme stillingen som sykehjemslege, og vil inngå i et team med 3 avde...

Ledig avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege - Blandeverket legesenter

Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 14 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsd...

Turistvert med fokus på digital markedsføring

Eigersund Næring og Havn har ansvar for reiselivsutvikling i kommunen og drifter turistinformasjon. Turistkontoret holder åpent kun om sommer (1.juni-30.august), men digitale medier oppdateres året rundt. «Visit Egersund» er den viktigste kanalen for formidling av informasjon til turistene. Dette gjelder nettside, Facebook og Instagram kont...

Prosjektmedarbeider havn

Eigersund Næring og Havn forvalter og utvikler kommunens næringsområder. Ett av de viktigste områdene er Kaupanes havne- og næringsområde, hvor vi nå har satt i gang flere større utviklingsprosjekter.Dersom du ønsker å være med å planlegge og utvikle dette området, søker vi nå etter en til to studenter med spesialisering innen log...

Prosjektmedarbeider

Eigersund Næring og Havn sitt formål er å sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samIet næringsarbeid. I dette ligger også ansvaret for å utvikle satsingen mot turisme og tomteutvikling til næring. Foretaket har også ansvar for forvaltning og utvikling av Egersund havn, som er en av Norges største fiskerihavner. Eigersund...

2 rektorstillinger

Eigersund kommune søker etter rektorer for Grøne Bråden skole og Helleland skole fra 01.08.2021.Vil du være med å forme en av disse skolene, legge til rette for godt lærings- og arbeidsmiljø og lede skolen videre inn i framtiden? Da er kanskje dette jobben for deg?Grøne Bråden skole har 265 elever fra 1. - 7. trinn. Det er en forsterke...

Rådgiver

Eigersund kommune søker etter ny medarbeider i 100 % stilling i tjenesteområdet helse og omsorg. Stillingen vil være organisert på overordnet nivå, og vil innebære tett samarbeid med de ulike enhetene internt i tjenesteområdet helse og omsorg. Oppgavene er innenfor to felt. Har du interesse for systematisk arbeid med digitale løsninger f...

Konsulent - Koordinerende enhet

Koordinerende enhet (KE) og oppfølging av privat avlastning og støttekontaktEigersund kommune, tjenesteområdet for helse og omsorg, søker etter ny medarbeider i 100 % stilling. Stillingen vil gi deg en spennende og varierende arbeidshverdag, hvor du møter innbyggere i ulike livssituasjoner. Oppgavene består av koordinerende enhet og oppfø...

Rådgiver

Eigersund kommune søker etter ny medarbeider i 100 % stilling i tjenesteområdet helse og omsorg. Stillingen vil være organisert på overordnet nivå, og vil innebære tett samarbeid med de ulike enhetene internt i tjenesteområdet helse og omsorg. Stillingen vil innebære overordnet arbeid med internkontroll og beredskap i tjenesteområdet he...

Leder ved Helsestasjonen

Det er ledig 100% fast stilling som Leder ved Helsestasjonen. Helsestasjonen er organisert som en egen resultatenhet i tjenesteområdet helse og omsorg. Stillingen inngår i kommunalsjef helse og omsorg sin ledergruppe. Helsestasjonen har p.t. 13.5 årsverkHelsestasjonen har ansvaret for jordmortjenesten, helsestasjon for barn, skolehelsetjenest...

Sykepleier i vikarbank

Det er til en hver tid behov for vikarer i Eigersund kommune. Det skal derfor opprettet vikarbank-stilling for sykepleier som tar sikte på å løse planlagt vikarbehov. Stillingen kan bli satt til å jobbe på tvers av enheter. Ansettelse innebærer å gå i de vikariater som til en hver tid er ledig i helse- og omsorgsavdelingen. Turnusen ka...

Sykepleier

3ABC er en sykehjemsavdeling i Eigersund kommune. Avdelingen består av tre enheter hvorav en enhet er en spesialavdeling for personer med demens. Dette er en lukket, skjermet enhet. Avdelingen har totalt 24 beboere. Vi er en avdeling i endring og utvikling, og vi vil gjerne ha deg med på laget.Som sykepleier hos oss arbeider du pasientnæ...

Ringevikarer korttidsavdelingen 2 vest

Korttidsavdelingen 2 vest er en spennende, variert og utfordrende avdeling, med rehabilitering, lindring og øyeblikkelig hjelp-opphold som våre hovedarbeidsoppgaver. Vi har et tverrfaglig sammensatt miljø, og er en avdeling som satser på kompetanse og pasientsikkerhet.Vi trenger flere dyktige sykepleiere som kan tenke seg å ta vakter i avde...

Publisert | Oppdatert 07. februar 2019