Det ble torsdag 14.11 enighet om at Kvia kan gjenoppta byggingen av nye Eigerøy skole. Dette skjedde etter sonderinger og forhandlinger mellom Kvia Entreprenør As og Eigersund kommune. Fra Eigersund kommune deltok rådmann, kommunalsjef tekniske tjenester, prosjektansvarlig, kommuneadvokat og ekstern advokat med særskilt entrepriserettskompetanse.

Byggingen av skolen ble gjenopptatt allerede fredag den 15.11.2019 kl. 1200. 

Det er gjort flere grep på begge sider som skal bidra til å sikre at skolen blir overlevert til kommunen senest 26. mars 2021 til avtalt pris og kvalitet, og ellers i tråd med kontraktens bestemmelser. 

Begge parter har for egen regning engasjert nye prosjektledere fra henholdsvis Egerconsult (Kvia) og Rambøll (Eigersund kommune) for å følge opp byggeprosessen videre. Dette innebærer at Avanti Prosjekt ikke er med videre i denne byggeprosessen etter en helhetlig vurdering. 

Rådmannen vil benytte anledningen til å beklage ulempene som har oppstått for alle involverte. Fra kommunens ståsted, som kunde, var det en svært beklagelig situasjon som var oppstått før hevingen, og der vi så oss nødt til å gå til det drastiske skritt å heve kontrakten 4.10.2019. Ut ifra den etterfølgende dialogen med totalentreprenøren og den inngåtte avtalen, er vi nå trygge på at alle involverte parter vil sørge for at kommunen får overlevert en skole til avtalt pris og kvalitet - i tråd med den inngåtte kontrakten av 23.11.2018

Med utgangspunkt i forhandlingene og den inngåtte avtalen, legger rådmannen til grunn at partene i fellesskap får til en ryddig prosess i henhold til kontraktens bestemmelser med tanke på å få avklart de uenighetspunkter som tross alt fortsatt foreligger. Avtalen innebærer at ulike forhold som det er uenighet om, håndteres gjennom egne prosesser i henhold til inngått kontrakt. Det er verdt å presisere at kommunen ved inngåelse av avtalen ikke har gitt opp noen innsigelser (anførsler), krav eller andre posisjoner fremsatt før hevingen. Kommunen har også forbeholdt seg retten til å kunne gjøre gjeldende ulike krav mot Kvia, herunder for eksempel krav på dagmulkt, som kontrakten gir hjemmel for. 

Det er ikke avtalt noen erstatningsbeløp (kompenserende beløp) til noen av partene, men det fremgår av avtalen at Kvia per nå skal kunne fakturere til sammen kr 24 mill. som avdrag på kontraktsarbeider. Beløpet er altså en ordinær del av den totale kontraktssummen, tilpasses avtalte (og ny) faktureringsplan og framdriftsplan. Det er viktig å presisere at beløpet på kr 24 mill. inkluderer det kommunen tidligere har betalt Kvia for kontraktsarbeidene. Det beløp som Kvia nå, etter den inngåtte avtale, vil få utbetalt fra kommunen beløper seg dermed til drøye 17,6 millioner. Utbetalingen medfører altså ingen endringer i kontraktssum/totale utbetalinger fra kommunens side.

Formannskapet ble orientert om den inngått avtalen i et eget ekstraordinært møte fredag 15.11.2019 kl. 1400. I orienteringen opplyste rådmannen bla at byggeprosjektet selvfølgelig vil bli grundig evaluert, når den tid kommer. Hovedprioritet nå vil imidlertid være å få byggingen i gang og normalisere situasjonen så raskt som mulig, samt å få avklart og gjort opp de uklarheter og uenigheter som måtte være mellom kommunen og Kvia. Formannskapet og kontrollutvalg vil på vanlig måte bli holdt informert om de juridiske kontraktsforholdene som gjenstår å få avklart.

Også FAU og foreldre foresatte vil få mer informasjon om fremdrift mm. så fort ting er litt mer avklart.

Som skoleeier ser vi nå fram til at byggingen kommer i gang til beste for skolens elever og ansatte, og der alle parter bidrar til en skole som vil bli til glede og nytte for mange kommende generasjoner av skoleelever på Eigerøy.