Høring og offentlig ettersyn - PTU-sak 016/23 - Detaljregulering for boliger Sandbakkveien 20 gnr 3 gnr. 69 mfl.

Planteknisk utvalg har i møte 13.02.2023, PTU-sak 016/23 - Detaljregulering for boliger Sandbakkveien 20 gnr 3 gnr. 69 mfl. skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av inntil 6 sentrumsnære leiligheter og tilhørende parkeringsanlegg og uteareal. Gjeldende plan la opp til 3 eneboliger. Tomten har forbindelse til elva og gir rom for

gode felles uteoppholdsareal. Felles parkering er lagt i terrenget og delvis under bakken.

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 24.02.2023-07.04.2023. Saksframlegg, planbeskrivelse,  plankart,  bestemmelser m.m. er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring.

Merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 07. april 2023. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller 454 65 308.

Relaterte dokumenter