Oversikt

Fastsettelse

Eksempler

Betaling

 


Eiendomsskatt er en kommunalskatt som skrives ut i henhold til "Lov om eigedomsskatt til kommunane 6. juni 1975 nr. 29, Eigedomsskattelova, samt vedtak fattet av kommunestyret.

Skatteinntektene tilfaller i sin helhet Eigersund kommune, og inngår i finansieringen av de kommunale tjenestene. Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter, og forfaller til betaling i 3 terminer pr. år.

Takstnemnda fastsetter eiendomsskattetakst

Eiendomsskattetaksten (taksten) på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering. Det er takstnemnda i kommunen som fastsetter takstene. Siste alminnelige taksering i Eigersund kommune var i 2007.

Kommunestyret vedtar skattesatsen

Eiendomsskatten beregnes ut ifra taksten, og reglene som kommunestyret vedtar for det enkelte skatteår. Kommunestyret vedtar størrelsen på skattesatsen, eventuelle bunnfradrag og om det skal skje justering av takstgrunnlaget. For skatteåret 2019 vedtok kommunestyret i Egersund en kontorjustering på 10%. Skattetakstene ble oppjustert med 10 % i 2018. Opprinnelig takstgrunnlag er dermed samlet økt med 20% etter alminnelig taksering. Kommunestyret i Eigersund kommune har vedtatt følgende om eiendomsskatt for 2019.

 • Takstgrunnlaget er økt med 20 % i forhold til takstnemndas vedtak.
 • Skattesats 4,0 promille på bolig  – og fritidsboliger samt tomter regulert til bolig - og fritidsformål.
 • Skattesats 7,0 promille for alle andre eiendommer.

Lovhjemmel for fastsetting av takst

Eigendomsskattelova  § 8A-2 sier at taksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved ett fritt salg.

Retningslinjer for fastsetting av takst

Taksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper, etasjesammensetning og areal sammen med sjablonverdi utgjør taksten. I tillegg er det foretatt en forsiktig skjønnsmessig vurdering av bygningens tilstand; standard og kvalitet.

Alder spiller indirekte inn da dette er et forhold som ble vurdert i forbindelse med stedlig besiktigelse. Ved behov for ytre vedlikehold av bygg kan takstnemnda benytte faktor for byggeår, som kan gi redusert takst. Dvs. at det ikke foreligger automatikk i at et eldre bygg nødvendigvis skal ha en faktorreduksjon.

For boliger så vil også forhold som beliggenhet bli vurdert. Se sonefaktor.

Fakta om eiendommen

I forbindelse med den siste alminnelige taksering ble eiendomsbesitterene bedt om å kontrollere fakta som er registrert i det offisielle eiendomsregisteret i Norge; matrikkelen. Kart og oppmålings avdeling i Eigersund kommune har ajourført disse opplysningene. I matrikkelen blir blant annet opplysninger om etasjesammensetning, bruksareal(BRA) på boligen, tomteareal, bygningstype og tomtetype. Her blir også informasjon om seksjonssammeier lagret.

Det er den faktiske bruken av eiendommen som blir taksert, en tar ikke stilling til om dette er lovlig bruk av eiendommen.

Sjablonverdi

Sjablonverdien er utarbeidet på bakgrunn av statistikk over omsetninger av eiendom i Eigersund kommune fra 2007. I praksis betyr dette at de forskjellige bygningstypene får en fast verdi som ganges med bruksarealet (BRA). Informasjon om bruksareal finner du her.

Nedenfor er sjablonverdiene som er gjeldende i Eigersund kommune.

Tomter og bygninger

Enhet

 Pris (kr)

Enebolig, Tomannsbolig og våningshus

Pr m²

10800

Enebolig med hybel/sokkelleilighet

Pr m²

10800

Rekkehus, kjedehus, andre småhus

Pr m²

10800

Terrassehus og blokker

Pr m²

10800

Fritidsboliger

Pr m²

10800

Boliggarasjer og uthus

Pr m²

2400

Industri

Pr m²

5400

Lagerbygninger(isolert)

Pr m²

4800

Uisolert lager (kaldt lager)

Pr m²

2400

Landbruksbygninger

Pr m²

0

Kontor- og forretningsbygg

Pr m²

7200

Hotell og restaurant

Pr m²

7200

Samferdsel og kommunikasjonsbygninger

Pr m²

6000

Kultur og forskningsbygninger

Pr m²

6000

Helsebygninger

Pr m²

7200

Fengselsbygninger, beredskapsbygninger mv.

Pr m²

6000

Tomt, bolig og fritidsformål formål

Pr m²

240

Tomt, næring

Pr m²

120

Carport

Pr m²

600

Vinterhage

Pr m²

2400

Vurderingfaktorer

I Eigersund kommune blir det brukt to vurderingsfaktorer når det blir taksert, indre forhold faktor og ytre forhold faktor.

Indre forhold faktor blir satt på bakgrunn av forhold som omhandler selve bygningen. I fastsettelsen av faktor blir det sett på bygningens alder, bygningsmessige standard, vedlikeholdsgrad og eventuelle mangler. For hytter påvirkes taksten av om det er innlagt vann eller strøm.

Når det gjelder ytre forhold faktor ser vi forhold utenfor eiendommen. I fastsettelsen av faktor blir det sett på adkomst/tilgjengelighet til eiendommen, nærhet til riksvei, jernbane eller spesielt støyende industri og nærhet til kraftlinjer(høyspent). Utsikt og nærhet til sjø kan i spesielle tilfeller vurderes.

Summen av de ovenfor nevnte faktorene gir da en vurderingsfaktor.

Sonefaktor

I Eigersund kommune er det for boligeiendommer delt inn i 3 soner. Disse er sone 1 (Egersund, sonefaktor 1,0), sone 2 (Eigerøy, Hellvik og Helleland, sonefaktor 0,9) og sone 3(øvrig bebyggelse, sonefaktor 0,7). For fritidseiendommer og næringseiendommer er det bare 1 sone(sonefaktor 1,0).

Eksempel på utregning av takst 1

Enebolig fra 1978 på to etasjer der underetasje er på 60m² og hovedetasje er på 60 m² med frittliggende garasje på 30m² fra samme byggeår i Egersund på 1000m² tomt.

Fakta for utregning

 • Indreforhold faktor:  0,8*
 • Ytreforhold faktor: 1,0
 • Ytreforhold faktor: 1,0
 • Sonefaktor: 1,0
 • Sjablonpris for tomt: 240 kr pr. m²
 • Sjablonpris for bolig: 10800 kr pr. m²
 • Sjablonpris for garasje: 2400 kr pr. m²
 • Etasjefaktor underetasje: 0,5
 • Etasjefaktor hovedetasje: 1,0

Regnestykket blir

Tomt: 240 kr × 1000m² 240 000 kr
Bolig hovedetasje: (60m² × 1,0) × 10800 kr 648 000 kr
Bolig underetasje: (60m² × 0,5) × 10800 kr 324 000 kr
SUM før vurderings- og sone-faktor (sjablontakst):   = 1 212 000 kr

Vedtatt takst blir da

Sjablontakst × Indreforhold faktor × Ytreforhold takst  × Sonefaktor = Vedtatt takst
kr 1 212 000 × 0,8 × 1,0 × 1,0 = kr 969 000

* På indreforhold faktor blir det trukket fra 0,2 på grunn av boligens alder og standard.

Eksempel på utregning av takst 2

Leilighet fra 2012 på en etasje der hovedetasjen er på 65 m² på Hellvik på en 500m² tomt.

Fakta for utregningen

 • Indreforhold faktor:  1,0
 • Ytreforhold faktor: 1,0
 • Sonefaktor: 0,9
 • Sjablonpris for tomt: 240 kr pr. m²
 • Sjablonpris for leilighet: 10800 kr pr. m²
 • Etasjefaktor hovedetasje: 1,0

Regnestykket blir

Tomt: 240 kr * 500m² = 120 000 kr
Leilighet hovedetasje: (65m² * 1,0) * 10800 kr = 702 000 kr
SUM før vurderings- og sone-faktor (sjablontakst):   = 822 000 kr

Vedtatt takst blir da

Sjablontakst × Indreforhold faktor × Ytreforhold takst  × Sonefaktor = Vedtatt takst
kr 822 000 × 1,0 × 1,0 × 0,9 = kr 739 000

Eksempel på utregning av takst 3

Fritidsbolig fra 2007 på 2 etasjer der hovedetasjen er på 40 m² og andre hovedetasje er på 30m² beliggende helt inntil med direkte adkomst til sjøen på en 500m² tomt. Hytta har ikke innlagt vann eller strøm og eiendommen har ikke biladkomst.

Fakta for utregning

 • Indreforhold faktor:  0,8*        
 • Ytreforhold faktor: 1,3**        
 • Sonefaktor: 1,0            
 • Sjablonpris for tomt: 240 kr pr. m²
 • Sjablonpris for fritidsbolig: 10800 kr pr. m²
 • Etasjefaktor øvrig hovedetasje: 0,8
 • Etasjefaktor hovedetasje: 1,0

Regnestykket blir da

Tomt: 240 kr * 500m² = 120 000 kr
Bolig hovedetasje: (40m² * 1,0) * 10800 kr = 432 000 kr
Bolig underetasje: (30m² * 0,8) * 10800 kr = 259 200 kr
SUM før vurderings- og sone-faktor (sjablontakst):   = 811 200 kr

Vedtatt takst blir da

Sjablontakst × Indreforhold faktor × Ytreforhold takst  × Sonefaktor = Vedtatt takst
kr 811 200 × 0,8 × 1,3 × 1,0 = kr 843 000

*  På indreforhold faktor blir det trukket fra 0,2 på grunn av at det ikke er innlagt strøm eller vann.

** På ytreforhold faktor blir det lagt til 0,5 på grunn av at fritidsbolig er innenfor 100meters beltet, har god havutsikt og god adkomst til sjø. Det blir trukket fra 0,2 på grunn av manglende biladkomst. I sum gir dette ytreforhold faktor 1,3.

Betaling av eiendomsskatt

Fakturamottaker for eiendomsskatten er i utgangspunktet eier av eiendommen eller samme person som mottar faktura for kommunale avgifter for eiendommen. Hvis eiendommen har flere eiere vil det være den som har eiet eiendommen lengst som er fakturamottaker.

Hvis en eiendom eies av flere, eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler eiendomsskatten.

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvaret for å betale eventuell eiendomsskatt. Fakturamottaker er oppgitt på eiendomsskatteseddelen.

Henvendelser vedrørende betaling og faktura gjøres til Avdeling for finans og analyse.

Klagefrist

Klagefristen på vedtatte takster er 6 uker fra det tidspunktet skattelisten blir offentliggjort. Skattelistene blir offentliggjort innen 1.mars. Det er ikke mulig å klage på saksforhold hvor det foreligger vedtak fra overtakstnemnda etter tidligere klage.

Alle klager på eiendomsskatt skal være skriftlige og en kan kun klage på de eiendommene en betaler eiendomsskatt på. Det er ikke noe eget skjema for slike klager, så en må skrive i klartekst hva klagen gjelder og hvilken endring som kreves. Det er også viktig å få med hvilken eiendom klagen gjelder. Klagen legges først fram til behandling i takstnemnda som kan ta klagen til følge. I motsatt fall går klagen videre til overtakstnemnda for endelig avgjørelse.

Hvis du ønsker mer informasjon se kontaktinformasjon nederst på siden.

Fritak for eiendomsskatt

Fritak for eiendomsskatt er inndelt i to kategorier. Eiendommer som skal fritas. Jfr. eigedomsskattelova §5, og de som kan få fritak etter eigedomsskattelova § 7.

Det er kommunestyret som er gitt myndighet til å fatte vedtak om helt eller delvis fritak for enkelt eiendommer etter eigedomsskattelova §7.

Dersom noen mener å ha eiendom som oppfyller kriteriene for fritak etter § 7a eller 7b, kan en sende inn søknad til eiendomsskattekontoret innen 1. oktober. Eventuelt fritak vil gjelde fra påfølgende skatteår.

 • §7a er eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.
 • §7b er bygning som har historisk verdi.
 • Kommunestyret har ikke åpnet for fritak etter eigedomsskattelova § 7  c-e.

Vurderingsgrunnlag for fritak etter eigedomsskattelova § 7a

For behandling av søknader etter § 7a, vil det bli foretatt en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Eiendommen eies av organisasjonen eller stiftelsen.
 • Organisasjonen/stiftelsen baseres på "non-profit"
 • Betegnes som frivillig organisasjon
 • Kommunen gagnes gjennom at arbeidet som utføres kommer i tillegg til eller erstatter en oppgave som kommunen ellers måtte eller burde utført.
 • Organisasjonens tjenester dekker et behov hos mange av kommunenes innbyggere gjennom et alminnelig formål.
 • Organisasjonen er et idrettslag, en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og eiendommer brukes til organisasjonens primæroppgaver.

Vurderingsgrunnlag for fritak etter eigedomsskattelova § 7b

For behandling av søknader etter §7b, vil det kun være bygninger som er fredet som vil innvilges fritak.

Søknad om utsettelse, nedsettelse, eller ettergivelse av eiendomsskatt

Jfr. Eigedomskattelova §25 andre ledd. kan kommunen i spesielle tilfeller gi utsettelse av betaling i eiendomsskatt. Dette må i så fall avtales med økonomikontoret og grunngis godt. Dersom man søker ettergivelse eller nedsettelse skal eiendomsskatten allikevel betales til forfall.

Eiendomsskatten kan i medhold av eigedomsskattelova §28, i særskilte tilfeller nedsettes eller ettergis etter søknad. Nedsettelsen eller ettergivelse av eiendomsskatt kan kun innvilges dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig å kreve søkeren for eiendomsskatt.

Skattepliktig kan for eksempel ha kommet i økonomiske vanskeligheter, fordi hun/han har lavere inntekt på grunn av sykdom, og hun/han ikke har formue for å møte motgangen med. Inntekten må være lavere på grunn av sykdommen og for det andre ikke være formuende som eiendomsskatten kan betales med. Merk at bolig regnes som formue. Andre eksempel kan være betalingsvansker på grunn av ulykker, varig invaliditet eller lignende.

Ved behandling av søknaden foretas en individuell og konkret vurdering av søkerens behov for nedsettelse eller ettergivelse. Følgende faktorer skal tas med i vurderingen: Inntekter, bankinnskudd, aksjer/fond, andre eiendommer, annen formue, gjeld, andre eiere, eiendommens verdi.

Skatteyter har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse.

Vilkåret for nedsettelse eller ettergivelse er at innkrevingen av eiendomsskatten vil virke "særs urimelig"

Dette er et strengt vilkår og er bare aktuelt rent unntaksvis.

Endelig vedtak behandles av formannskapet. Hvis du ønsker mer informasjon se kontaktinformasjon nedenfor.

Eiendomsskattetakst og skatteetatens formuesverdi

Eiendomsskatt i Eigersund kommune har ingenting med ligningstaksten fra Skatteetaten å gjøre.

Kontakt

Har du spørsmål til oss i forbindelse med eiendomsskatt eller taksering, så ta gjerne kontakt på e-post eller telefon 51 46 83 04.

Klager på eiendomsskattetaksten rettes til eiendomsskatt@eigersund.kommune.no eller som post til Eigersund kommune, Eiendomsskatt, Postboks 580, 4379 Egersund. Ved spørsmål vedrørende betaling, utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt send en e-post til faktura@eigersund.kommune.no.