Oversikt

Lover og vedtekter

Fastsettelse

Vurderingfaktorer

Betaling av eiendomsskatt

Skjema

Annet


Eiendomskatteloven og eiendomsskattevedtekter

Eigersund kommunestyre vedtok 11. september 2006 blant annet at det fra og med 2008 skulle skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til Lov om eigedomsskatt til kommunane 6. juni 1975 nr. 29 (Eigedomsskattelova), samt Eiendomsskattevedtekter vedtatt 21.01.19 og 18.05.2020.pdf.

Skatteinntektene tilfaller i sin helhet Eigersund kommune, og inngår i finansieringen av de kommunale tjenestene. Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter, og forfaller til betaling i 3 terminer pr. år.  20. mars, 20. juni og 20. oktober. 

Sakkyndig nemnd fastsetter eiendomsskattetakst

Eiendomsskattetaksten (taksten) på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering. Det er sakkyndig nemnd i kommunen som fastsetter takstene. Siste alminnelige taksering i Eigersund kommune var pr. 1.1.2020.

Merk: Boliger hvor kommunen mottar Skatteetatens beregnede markedsverdi (boligverdi), blir ikke takst fastsatt av sakkyndig-nemnd.

Eiendomsskatten tar utgangspunkt i rammer og takseringsretningslinjer vedtatt av sakkyndig nemnd. Se også rammer og retningslinjer for taksering.

I tillegg til å skrive ut eiendomsskatten fungerer eiendomsskattekontoret, seksjon kart og oppmåling, også som sekretariat for takstnemnda og klagenemnda. Det påligger eiendomsskattekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for takstnemnda og klagenemnda.

Kommunestyret vedtar skattesatsen

Eiendomsskatten beregnes ut ifra taksten og reglene som kommunestyret vedtar for det enkelte skatteår. Kommunestyret vedtar størrelsen på skattesatsen, eventuelle bunnfradrag og takseringsmetode. Kommunestyret i Eigersund kommune har vedtatt følgende om eiendomsskatt for 2023.

 • Skattesats 2,63 promille på bolig og fritidsboliger.
 • Skattesats 1,0 promille for ubebygde tomter.
 • Skattesats 5,9 promille for alle andre eiendommer.

Kommunestyret har vedtatt at en skal benytte Skatteetatens beregnede markedsverdi(boligverdi) for de boliger som kommunen mottar dette på.

Lovhjemmel for fastsetting av takst

Eigendomsskattelova  § 8A-2 sier at taksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved ett fritt salg. 

Denne lovteksten, sammen med rettspraksis, gir grunnlag for å beskrive takseringsnormen som "objektivisert omsetningsverdi". Med omsetningsverdi menes ordinær pris i markedet. Med objektivisert menes at verdien knytter seg til eiendommen objektivt sett, og ikke til den verdien som eiendommen har for den aktuelle eier.

Retningslinjer for fastsetting av takst

Fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper, etasjesammensetning og areal, sammen med en skjønnsmessig vurdering av bygningens tilstand; standard og kvalitet, vil utgjøre taksten.

Fakta om eiendommen

Fakta om eiendommen blir registrert i det offisielle eiendomsregisteret i Norge; matrikkelen. Kart og oppmålingsavdeling i Eigersund kommune ajourfører disse opplysningene. I matrikkelen registreres blant annet opplysninger om etasjesammensetning, bruksareal(BRA) på boligen, tomteareal, bygningstype og tomtetype. Her blir også informasjon om seksjonssameier lagret.

Det er den faktiske bruken av eiendommen som blir taksert, en tar ikke stilling til om dette er godkjent bruk av eiendommen.

Sjablongverdi

Sjablongverdien er utarbeidet på bakgrunn av statistikk over omsetninger av eiendom i Eigersund kommune. I praksis betyr dette at de forskjellige bygningstypene får en fast verdi som multipliseres med bruksarealet (BRA). Informasjon om bruksareal finner du her.

Nedenfor er sjablongverdiene som er gjeldende i Eigersund kommune.

Bygninger og tomter med bygningskoder Pris (kr/m2)
Enebolig, våningshus og tomannsbolig (111-113, 121-124) 18 000
Rekkehus, kjedehus og andre småhus (131, 133, 135, 136) 18 000
Store Boligbygg/leilighetsbygg (141-146) 30 000
Bygning for bofellesskap (151, 152, 159) 30 000
Bolig som benyttes som fritidsbolig (162,163) 18 000
Fritidsbolig (161) 30 000
Garasje/uthus/carport/anneks/naust/båthus/sjøbu (181-183) 3 000
Bebygget tomt er normalt inkludert i sjablongprisen for bygg 0
Ubebygde eiendommer* Skjønn

*  Gjelder i hovedsak regulerte eiendommer eller eiendommer som har et formål.

Vurderingfaktorer

I Eigersund kommune blir det brukt to vurderingsfaktorer når det blir taksert, indre forhold faktor og ytre forhold faktor.

Indre forhold faktor blir satt på bakgrunn av forhold eiendommen. I fastsettelsen av faktor blir det blant annet sett på bygningens alder, bygningsmessige standard, funksjonalitet, vedlikeholdsgrad, store/små arealer og eventuelle mangler. Spesielt for hytter kan også taksten påvirkes om det er innlagt vann/avløp eller strøm.

Ytre forhold faktor blir satt på bakgrunn av forhold rundt eiendommen. I fastsettelsen av faktor blir det blant annet sett på adkomst/tilgjengelighet til eiendommen, beliggenhet, støy, utsikt/solforhold, andre verdipåvirkende faktorer og nærhet til ny sone.

Summen av de ovenfor nevnte forholdene gir da vurderingsfaktorer.

Sonefaktor

I Eigersund kommune er det for boligeiendommer delt inn i 2 soner. Disse er sone 1 (sonefaktor 1,0) og sone 2 (sonefaktor 0,9). For fritidseiendommer er det 4 soner. Disse er sone 1 (sonefaktor 1,0), sone 2 (sonefaktor 0,85), sone 3 (sonefaktor 0,65) og sone 4 (sonefaktor 0,45). Se også sonekart, fritid eller bolig.

Eiendomstype "naust, båthus, sjøbu" følger samme soneinndeling og nytter samme sonefaktor som for fritid.

Bolighus på konsesjonspliktige landbrukseiendommer får en redusert takst tilsvarende 15% i forhold til bolig. Reduksjonen gjøres ved å redusere sonefaktoren. Dette for å ta hensyn til delingsforbud, konsesjon og andre spesielle forhold som gjelder for landbrukseiendommer. 

Utregninger med grunnlag fra Skatteetaten

Kommunen mottar beregnet markedsverdi(boligverdi) fra Skatteetaten på de eiendommer som har dette. Boligverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom).

I noen tilfeller der det står forskjellige bygninger på en boligeiendom, og kommunen mottar grunnlag fra Skatteetaten på èn, skal resterende bygninger få kommunal takst. Dette gjelder ikke bygninger som har en tjenende funksjon til boligen med grunnlag fra Skattetaten, for eksempel garasjer.

Næringseiendommer

Næringseiendommer takseres av besiktigelsespersonell etter antatt markedsverdi. Markedsverdien kan bestemmes etter to parameter, som hovedregel forrentningsverdi (kapitalisering av leiepriser) eller eiendommens tekniske dagsverdi inklusiv tomt(substansverdi). Næringseiendom med arealer registrert til boligformål vil takseres av besiktigelsespersonell etter forrentningsverdi. Samme metode benyttes også for kombinasjonseiendommer som innehar arealer til både bolig og næringsformål.

For mer informasjon om næringseiendommer vises det til rammer og retningslinjer for taksering.

Betaling av eiendomsskatt

Fakturamottaker for eiendomsskatten er i utgangspunktet eier av eiendommen eller samme person som mottar faktura for kommunale avgifter for eiendommen. Hvis eiendommen har flere eiere vil det være den som har eiet eiendommen lengst som er fakturamottaker.

Hvis en eiendom eies av flere, eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler eiendomsskatten.

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvaret for å betale eventuell eiendomsskatt. Fakturamottaker er oppgitt på eiendomsskatteseddelen.

Minstebeløp for utskrivning av eiendomsskatt er 300 kroner.

Henvendelser vedrørende betaling og faktura gjøres til finans og analyse.

Klage på skattevedtak

Før en kan sende inn klage må en se om din eiendomsskatt er basert på boligverdi hentet inn fra Skatteetaten eller om det er basert på vedtak fra sakkyndig nemnd.

Klage på boligverdi fra Skatteetaten

Mener du at den beregnede boligverdien er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal P-rom, mv.), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. Faktaopplysninger om din bolig finner du i skattemeldingen.

Du kan ikke endre verdien selv dersom du ikke var eier av eiendommen per 31. desember. For å få endret boligverdien/formuesverdien i slike tilfeller må du sende inn en skriftlig klage til Skatteetaten. I klagen må du begrunne hvorfor du mener at grunnlaget er feil.

Se også Skatteetatens nettsider for mer informasjon. www.skatteetaten.no/bolig. eller Endre grunnlaget for beregning av eiendomsskatt - Skatteetaten.Telefonnummer til Skatteetaten er 800 80 000.

Klagefrist på kommunal takst

Klagefristen på vedtatte takster er 12. april. Skattelistene blir offentliggjort innen 1.mars.

Alle klager på eiendomsskatt skal være skriftlige og en kan kun klage på de eiendommene en betaler eiendomsskatt på. En må skrive i klartekst hva klagen gjelder og hvilken endring som kreves. Det er også viktig å få med hvilken eiendom klagen gjelder. Klagen legges først fram til behandling i sakkyndig nemnd som kan ta klagen til følge. I motsatt fall går klagen videre til klagenemnda for eiendomsskatt for endelig avgjørelse.

Bruk skjema eller send en e-post til eiendomsskatt@eigersund.kommune.no eller brev Eigersund kommune, Eiendomsskatt, Postboks 580, 4379 Egersund.

Skjema: Klage på eiendomsskatt

Fritak for eiendomsskatt

Fritak for eiendomsskatt er inndelt i to kategorier. Eiendommer som skal fritas. Jfr. eigedomsskattelova §5, og de som kan få fritak etter eigedomsskattelova § 7.

Det er kommunestyret som er gitt myndighet til å fatte vedtak om helt eller delvis fritak for enkelt eiendommer etter eigedomsskattelova §7.

Kommunestyret har åpnet for fritak etter § 7a, b og c. Dersom noen mener å ha eiendom som oppfyller kriteriene for fritak etter § 7a, b eller c, kan en sende inn søknad til eiendomsskattekontoret innen 1. oktober. Eventuelt fritak vil gjelde fra påfølgende skatteår.

 • §7a er eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.
 • §7b er bygning som har historisk verdi.
 • §7c er bygning som "heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære". Fritaket gjelder i 2 år fra den tida bygningen ble ferdigstilt eller tatt i bruk.
 • Kommunestyret har ikke åpnet for fritak etter eigedomsskattelova § 7  d-e.

Vurderingsgrunnlag for fritak etter eigedomsskattelova § 7a

For behandling av søknader etter § 7a, vil det bli foretatt en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Eiendommen eies av organisasjonen eller stiftelsen.
 • Organisasjonen/stiftelsen baseres på "non-profit".
 • Betegnes som frivillig organisasjon.
 • Kommunen gagnes gjennom at arbeidet som utføres kommer i tillegg til eller erstatter en oppgave som kommunen ellers måtte eller burde utført.
 • Organisasjonens tjenester dekker et behov hos mange av kommunenes innbyggere gjennom et alminnelig formål.
 • Organisasjonen er et idrettslag, en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og eiendommer brukes til organisasjonens primæroppgaver.

Vurderingsgrunnlag for fritak etter eigedomsskattelova § 7b

For behandling av søknader etter §7b, vil det kun være bygninger som er fredet som vil innvilges fritak.

Vurderingsgrunnlag for fritak etter eigedomsskattelova § 7c

Nye boliger gis fritak for eiendomsskatt i 2 år etter at boligen ble ferdigstilt/tatt i bruk.

Søknad om utsettelse, nedsettelse, eller ettergivelse av eiendomsskatt

Jfr. Eigedomskattelova §25 andre ledd. kan kommunen i spesielle tilfeller gi utsettelse av betaling i eiendomsskatt. Dette må i så fall avtales med økonomikontoret og grunngis godt. Dersom man søker ettergivelse eller nedsettelse skal eiendomsskatten allikevel betales til forfall.

Eiendomsskatten kan i medhold av eigedomsskattelova §28, i særskilte tilfeller nedsettes eller ettergis etter søknad. Nedsettelsen eller ettergivelse av eiendomsskatt kan kun innvilges dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig å kreve søkeren for eiendomsskatt.

Skattepliktig kan for eksempel ha kommet i økonomiske vanskeligheter, fordi hun/han har lavere inntekt på grunn av sykdom, og hun/han ikke har formue for å møte motgangen med. Inntekten må være lavere på grunn av sykdommen og for det andre ikke være formuende som eiendomsskatten kan betales med. Merk at bolig regnes som formue. Andre eksempel kan være betalingsvansker på grunn av ulykker, varig invaliditet eller lignende.

Ved behandling av søknaden foretas en individuell og konkret vurdering av søkerens behov for nedsettelse eller ettergivelse. Følgende faktorer skal tas med i vurderingen: Inntekter, bankinnskudd, aksjer/fond, andre eiendommer, annen formue, gjeld, andre eiere, eiendommens verdi.

Skatteyter har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Vilkåret for nedsettelse eller ettergivelse er at innkrevingen av eiendomsskatten vil virke "særs urimelig"

Dette er et strengt vilkår og er bare aktuelt rent unntaksvis. Endelig vedtak behandles av formannskapet.

Kontakt

Har du spørsmål til oss i forbindelse med eiendomsskatt og taksering ta gjerne kontakt med kommunens eiendomsskattekontor, som er seksjon for kart og oppmåling, på e-post eller telefon 51 46 80 00. Før betalingsfrist kan alle søke digitalt om utsettelse av kommunale fakturaer på nettsiden Mine fakturaer. Kontakt finans og analyse for mer informasjon og skjemaer om utsendt faktura og eventuelle andre spørsmål om utsettelse.

Offentlig ettersyn

Liste over eiendommer med tilhørende eiendomsskatt og -takst.