Politisk sak: Vurdering av alternativ utførelse for flomsikring tiltak 14-19

22. november 2021. Formannskapet hadde møte 18. november. I saksframlegget så kan en blant annet lese at kommunedirektøren har jobbet videre med løsningsforslag for om mulig å forenkle og reduserekostnadene for flomsikringstiltakene 14 og 16-18, samt tiltak på eksisterende mur mellom tiltak 18 og 19 sett i et kost-/nytte perspektiv. Vurderingene er gjort i tett dialog med NVE. Det er vurdert om enklere murer kan erstatte full flomsikker mur i henhold til NVE sine håndbøker.

Status 18. mars 2021

Status

 • Detaljprosjektering for en strekning oppstrøms Elverhøy (Nyevei-siden) er nå i sluttfasen.
 • Kostnadskalkyle klar like etter påske, deretter en politisk orientering om flomsikringsprosjektet som helhet, med påfølgende sak som beskriver løsning med kostnadskalkyle.
 • Privat reguleringsplanarbeid pågår for aktuell del.

Foreløpige milepeler

 • Detaljprosjektering og kalkyle: uke 14
 • Reguleringsplan (privat): sluttfasen – offentlig ettersyn. PTU-022/21.
 • Sak kommunestyret: Politisk orientering og sak.
 • Komplett anbudsgrunnlag: 1. mai 21
 • Oppstart HP: sommer 2021

Økonomi

 • Ramme: kr 22 mill. (grovt estimat!) for aktuelt delprosjekt (tiltak 19-21).
 • Tilskudd fra NVE 80 % av totalkostnad. Tilsagn.
 • Anleggsbidrag fra private aktører.

Oppdatering for planteknisk utvalg

17. november 2020.

Status

 • Konkurranse om detaljprosjektering for en strekning oppstrøms Elverhøy, Nyevei-siden.
 • Når detaljprosjektering er gjennomført fremmes en egen politisk sak med løsning og kostnadskalkyle.
 • Privat reguleringsplanarbeid pågår for aktuell del.

Foreløpige milepeler

 • Detaljprosjektering klar mars 2021
 • Reguleringsplan (privat): jan. 2021
 • Sak kommunestyret: mars 2021
 • Anbud: sendes ut i april 2021
 • Oppstart HP: juni 2021

Økonomi

 • Ramme: kr 22 mill. (grovt estimat!) for aktuelt delprosjekt (tiltak 19-21).
 • Tilskudd fra NVE 80 % av totalkostnad. Tilsagn.
 • Anleggsbidrag fra private aktører.