Status november 2023

Status aktiviteter

  • Tiltak 19: Ferdig støpt mur, med unntak av trapp.
  • Tiltak 20-21: Ferdig støpt mur innen utgangen av september. Plastring i elv ferdig, og anleggsvei fjernet. Gjenstår rampe inn fra promenaden.
  • Tiltak 22: Oppstart i oktober.

Risikofaktorer

  • Uforutsette forhold i grunnen:Det er funnet fajanse i grunnen som har ført til forurensede masser i anleggsområdet, i form av bly fra dekoren på fajansen.
  • Flom: Vi har hatt utfordringer med vann som fyller opp byggegropen ved høy vannstand.
  • Vannføringen blir i veldig stor grad påvirket av kraftproduksjon høyere opp i elva. Vannføringen kan variere med opp mot 30 cm. i løpet av en arbeidsdag.
  • Forurensing: Arbeid langs anadromtvassdrag, fare for utslipp.Framdrift: Tillatelse fra Statsforvalteren til arbeid i elva ut september 23.

Vising av flomsikringen Visning av flomsikringen igjenStatus per juni 2023

8. juni 2023. Arbeidet med etablering av flommur for å hindre at vannet flommer inn på Nyeveien og utover boligfelt er godt i gang. Store deler av muren langs Lundeholmen er etablert.  Før 15. juni kan vi ikke gjøre anleggsarbeid ute i elva grunnet smolt som svømmer opp i elva for gyte, men fra midten av juni har vi tillatelse fra Statsforvalteren til å arbeide i elva. Da starter arbeidet med å legge en anleggsvei ut i elva, slik at muren videre kan støpes fra elvesiden. Muren begynner ved Elverhøybrua og skal fortsette bort til tomta i Nyeveien 77. BJ Mydland er hovedentreprenør, og har med seg Espeland på betongarbeidene.