Vi jobber ut fra de krav som legges til grunn i Brann- og eksplosjonsvernloven. Den forebyggende avdelingen består av 3 feiere og 2 forebyggere. Feierne har ansvaret for feiing og boligtilsyn med objekt som de gjennomfører feiing i.

Forebyggende personell har ansvaret for følgende oppgaver

  • Gjennomføre tilsyn med bygg og områder med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekt).
  • Saksbehandling i forbindelse med bekymringsmeldinger, søknader om arrangement, overnattinger og salg og oppbevaring av fyrverkeri.
  • Veiledning og informasjon - Røykvarslerdagen, Åpen brannstasjon, møter, øvelser, foredrag mm.
  • Trygg hjemme - hjemmebesøk
  • Tilsyn med boliger og byggverk i trehusbebyggelsen
  • Praktiske slokkeøvelser

I tillegg til disse oppgavene svarer vi på henvendelser fra publikum om lovverk og praktisk bruk av dette mm.

Forebyggende personell skal jobbe risikobasert, dvs. at vi skal rette ressursene inn mot de aktiviteter eller virksomheter der risikoen er antatt å være størst. Hovedfokuset for vårt forebyggende arbeid er risikoutsatte grupper. Med risikoutsatte grupper menes personer med nedsatt fysisk funksjon, med nedsatte kognitive evner eller har utfordringen med språk, kultur og holdninger osv.