Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal ha en sentral rolle i å fremme god samhandling og samordning mellom ulike instanser på individ og systemnivå.

Elin SandsmarkKommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, jf lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-3. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator og barnekoordinator etter §§ 7-17-2 og 7-2 a.

Koordinerende enhet i Egersund kommune består av èn konsulent som jobber på individ -og systemnivå.

Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenester til innbyggere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og enheter. Koordinerende enhet skal legge til rette for at du som tjenestemottaker får medvirke i planlegging, utforming, gjennomføring og evaluering av tjenestene dine.

Koordinerende enhet er systemansvarlig for Visma Flyt Samspill.

Individuell plan og koordinator

Ved innvilgelse av individuell plan følger det automatisk med en koordinator og en ansvarsgruppe. Du har medvirkningsrett til hvem du ønsker skal være din koordinator.

Hvis du ikke får innvilget individuell plan kan du søke om koordinator i kommunen. Samhandlingsverktøyet vil da være Stafettlogg som er en del av kommunens samhandlingsmodell Bedre tverrfaglig innsats (BTI).

Behovet for koordinator avklares i samarbeid med søker.

Søknader mottas og behandles av koordinerende enhet.

Søknadsskjema finner du her.

Egersund kommune bruker Visma Flyt Samspill som samhandlingsverktøy.

Du finner mer informasjon i helsedirektoratet sin nasjonale veileder.

For spørsmål ta kontakt med koordinerende enhet ved Elin Sandsmark på epost eller telefon 459 76 825.

Demenskoordinator

Demenskoordinator

Demenskoordinator skal fungere som bindeledd mellom personer med demens, deres pårørende og de ulike delene av tjenestene. Koordinatoren er leder av hukommelsesteamet.

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Et viktig område for kreftkoordinator er å bidra til ivaretakelse av barn og unge når barnet selv eller familiemedlemmer rammes av alvorlig sykdom.

Sykehuset Lagård

Forvaltningsenheten

Forvaltningsenheten behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Søknader blir vurdert etter gjeldende regelverk.

hovedinngang for sykehuset

Hva gjør koordinerende enhet?

Enheten jobber både på individnivå og systemnivå. Vi skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og enheter.

Puslespill

Hva er en koordinator?

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan du ha rett til å få tildelt en koordinator i kommunen.

Trygghet

Retten til individuell plan

Målene dine skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når vi skal lage planen. Hvis du ønsker det kan også dine pårørende delta.

flyfoto Egersund

Hvordan søke om koordinator eller individuell plan?

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for individuell plan og koordinator i kommunen. Det innebærer at Koordinerende enhet skal sørge for gode rutiner og sikre at ansatte får opplæring i individuell plan og koordinatorrollen.

Pakkeforløp

Pakkeforløpet for psykisk helse og rus

Vi ønsker å gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Leilighet

Startlån og tilskudd

Etter at kommunestyret årlig i budsjettet har vedtatt å ta opp lån til videre utlån som startlån, kan det søkes her om lån. Mangel på stabil og egnet leiebolig gjør at mange ønsker å kjøpe egen bolig. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig.

Barn i aktivitet

Ledsagerbevis

En tjeneste som skal forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen. Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede.

Postadresse

Eigersund kommune
v/ koordinerende enhet
Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Sjukehusveien 38 b
2.etasje
4373 Egersund

Leder

Lise Ravneberg
Leder - 47 28 44 69

Evy Ege Håland
Kreftkoordinator - 457 28 896

Lina M. Hvidsten Gjedrem
Demenskoordinator- 940 05 543

Ansatte koordinerende enhet:

Elin Sandsmark
Konsulent - 45976825

Ansatte forvaltningsenhet:

Siril Østebrød
Konsulent - 45616952

Evy Ege Håland
Kreftkoordinator - 45728896

Lisa Christin Hovland
Konsulent - 45727791

Lina M. Hvidsten Gjedrem
Demenskoordinator - 94005543

Linn Mjølhus Sæstad
Konsulent - 48863221

Marlin Ø. Vasbø
Konsulent - 45723047