Planteknisk utvalg vedtok i møte 19.03.2024, sak 017/24, å legge detaljregulering for massedeponi Myklebust, gnr. 5 bnr. 23, ut på høring og offentlig ettersyn. Planen regulerer et område på Myklebust, sør for Ytstebrødveien, som skal brukes til deponering av rene masser med et volum inntil 200 000 m3 i en periode på maksimalt 15 år. Området er i dag allerede delvis utfylt av masser, og skal tilbakeføres som landbruksareal etter utfyllingen.

PTU-017/24 vedtak:

Forslag til detaljreguleringsplan for massedeponi Myklebust med bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert den 12.01.2024 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med følgende endringer:

I plankart:

  1. Bekken gjennom området med tilhørende kantsone vises på plankart med tilhørende bestemmelser for å sikre at hensyn til flom og naturmiljø blir ivaretatt.

I bestemmelser:

  1. Det presiseres i §4.2.1 at det kan deponeres masser med et volum på maksimalt 200 000m3, og ikke «ca».
  1. §4.2.4 endres til knusing av stein tillates ikke.
  2. Ny fellesbestemmelse §3.6:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11.

For å følge opp om vedtakets punkt 1 er bekken med kantsone vist som bestemmelsesområde #3 og tilhørende bestemmelse §6.3.1. 

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund hvor en kan få kopi av dokumentene. Alle dokumenter er også lagt ut her på kommunens hjemmeside under reguleringsplaner/høringer.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller til post@eigersund.kommune.no innen 28. mai 2024. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved planrådgiver Annika Hagen på 51 46 80 00/454 65 308 eller epost annika.hagen@eigersund.kommune.no 

Vedlegg
Plankart.pdf
Bestemmelser.pdf
Planbeskrivelse.pdf
Saksutredning.pdf
ROS-analyse.pdf
Fagrapport naturmangfold.pdf
Illustrasjonsplan.pdf
Vurdering av fare for kvikkleireskred.pdf