Status 22. novemebr 2021

22. november 2021. satt på vent intill en har fått avklart budsjett.

Status 18. mars 2021

  • Første del av forprosjektene er gjennomført for både Husabø barne- og ungdomsskole og Grøne Bråden skole.
  • Avklare rehabilitering/ oppgradering eller nybygg – eller en kombinasjon.

Møte mellom Kultur og oppvekst og tekniske tjenester førstkommende torsdag (18/3-21) for gjennomgang av FP, KS-vedtak og andre forhold* i forkant av overføring av prosjektet til teknisk ved prosjekt og utbygging. Uteområde, trafikkavvikling og arealbruk generelt.

Behandling i KS-108/20: KS-138/20 vedtak

  1. Ut fra en helhetsvurdering, tid og kostnad, går ikke Eigersund kommune videre med planene om en ny stor ungdomsskole i sentrum.
  2. Rådmannen går i gang med forprosjekt del 2 på Husabø ungdomsskole, som inkluderer fellesareal med Husabø barneskole. I forprosjekt del 2 skal det gjøres en ny vurdering mtp å bygge mest mulig nytt, dette for å redusere den økonomiske risikoen i prosjektet. I henhold til PLP-modellen kommer saken til politisk behandling før hovedprosjektet starter
  3. I forbindelse med forprosjekt del 2 på Husabø skal det gjøres en vurdering av hvilke andre funksjoner som skal ha en samlokalisering med Husabøskolene, for eksempel støttefunksjoner og kulturskole.
  4. Finansieringen av forprosjektet blir ivaretatt i budsjett og økonomiplan.

Kart over skolene på Husabø


Oppdatering for planteknisk utvalg

17. november 2020.

  • Første del av forprosjektene er gjennomført for både Husabø barne- og ungdomsskole og Grøne Bråden skole.
  • Avklare rehabilitering/ oppgradering eller nybygg – eller en kombinasjon.
  • Politisk bestilling (vedtak) om å vurdere muligheter for en ny sentrumsnær ungdomsskole; storskole (Husabø og Lagård). Saken ligger hos KO og utredes med bistand fra Teknisk.