Adminstrasjonsutvalget

print.png email  .png
Administrasjonsutvalget

Her finner du informasjon om administrasjonsutvalgets ansvarsområde, medlemmer og varamedlemmer.

Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg etter kommunelovens § 25 og hovedavtalen. Utvalget ledes av ordfører, varaordfører er nestleder. Av utvalgets 9 medlemmer er 6 politikere og 3 av medlemmene fra arbeidstakerorganisasjonene.

Utvalget har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon, jfr. dog myndighet delegert til formannskapet.
Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg og skal bidra til at likestillings- og inkluderingsperspektivet ivaretas og integreres i alle politikkområder.

Utvalget:

  • Avgjør tvistemål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer og andre bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår.
  • Avgjøre ankesaker i permisjonssøknader som er avgjort av rådmannen.
  • Vedtar personalpolitiske retningslinjer og reglementer.

I tillegg gir administrasjonsutvalget tilrådning bl.a. i saker om større organisasjons- og bemanningsplaner.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Kontaktinformasjon administrasjonsutvalgets medlemmer

 

 

 

 

 

Opprettet 22. april 2010 av Sem Hadland. Oppdatert 14. desember 2017