Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Budsjett og regnskap

Vi benytter tre hovedregnskaper, driftsregnskap/-budsjett, investeringsregnskap/-budsjett og balanse.

For de to førstnevnte benyttes en intern kontoplan som samsvarer med organisasjonsmessig oppbygging i kommunen. Ved rapportering til offentlige myndigheter, konverteres data til et format som samsvarer med gjeldende krav.

Balansen

I balansen er det foretatt en obligatorisk sektorvis inndeling som viser hvilken instans fordringen/ gjelden refererer til. Regnskapet er videre ført etter anordningsprinsippet slik kommunale regnskapsforskrifter krever.

Anordningsprinsippet

Anordningsprinsippet er et finansielt orientert budsjett- og regnskapssystem som viser anskaffelse og anvendelse av midler, og der alle kjente utgifter/ utbetalinger og inntekter/innbetalinger føres i det regnskapsår postene hører til. Videre benyttes bruttoprinsippet, noe som gjør at tall i driftsregnskapet "blåses opp". Eksempelvis vil tilskudd til private barnehager inntektsføres som statstilskudd og utgiftsføres som overføring til andre.

Investeringer og avskrivninger

Investeringer aktiveres til anskaffelseskost, tomteverdi og utstyr kan være inkludert. Inventar, utstyr, maskiner og lignende med en økonomiske levetid utover tre år og med en anskaffelsespris på 100.000 kroner eller mer, bokføres investeringsregnskapet i henhold til vedtatte retningslinjer. Det benyttes lineære avskrivninger.

Regnskap i Eigersund kommune

Foreløpige årsregnskap for 2022

Det foreløpige årsregnskapet 2022 for Eigersund kommune viser et netto driftsresultat på 15.243.065 kroner, som er 1% av samlede driftsinntekter. Netto driftsresultat er høyere enn budsjettert.

Gul regnskapsbok med bilde av politikerne på framsiden

Budsjett og økonomiplan - Utlegging til offentligheten

Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 ligger nå ute til offentligheten.

Formannskapet behandlet i sitt møte 30. november forslag til  budsjett og økonomiplan. Innstillingen til kommunestyret, sammen med alle dokumentene, legges nå ut til offentligheten jf. kommunelovens § 14-3.

Politikere i juletreet

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Her finner du komplette saksdokumenter for kommunestyresak 121/21 - Eigersund kommune - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025.  

Kommunedirektørens forslag

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2022

Kommunedirektør Siri A. Meling har i dag, sammen med våre kommunalsjefer, presentert budsjett 2022 og økonomiplan for 2023 – 2025. Se video fra presentasjonen og last ned filene her.

Rådmannens budsjettforslag 2020

Rådmannens budsjettforslag

Rådmann Gro Anita Trøan har i dag  sammen med våre kommunalsjefer presentert budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024. Se video fra presentasjonen og last ned filene her.

Regnskap 2020

Regnskap 2020

Kommuneregnskapet skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Rådmannens budsjettforslag

Administrasjonens budsjettforslag for 2020

Onsdag 6. november 18:00 legger rådmann Gro Anita Trøan fram administrasjonens budsjettforslag samt økonomiplan for 2020 - 2023. Presentasjonen i kulturhuset er åpen og kan ses som video her.

Regnskap 2019

Regnskap 2019

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Budsjett for 2019

Budsjett og økonomiplan

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 ligger nå ute til høring og offentlig ettersyn.

Budsjett for 2019

Administrasjonens budsjettforslag

Rådmann Gro Anita Trøan har i dag presentert forslaget til budsjett og økonomiplan for ansatte, innbyggerne og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her.

Forside til budsjettforslaget 2018

Budsjett 2018

Her finner du alle dokumentene i forbindelse med budsjett 2018 og økonomiplan for 2019-2021.

Forside til budsjettforslaget 2018

Administrasjonens budsjettforslag

Rådmann Gro Anita Trøan har i dag presentert forslaget til budsjett og økonomiplan for ansatte, innbyggerne og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her.