Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forvaltningsenheten og koordinerende enhet

Forvaltningsenheten behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Søknader blir vurdert etter gjeldende regelverk.

Dronefoto av sykehuset på Lagård


Henvendelser sendes fortrinnsvis skriftlig via kommunens søknadsskjema.

Forvaltningsenheten behandler søknader om

 • Psykisk helsehjelp, Mestringsenheten
 • Rusrelatert helsehjelp i Mestringsenheten
 • Praktisk bistand
 • Praktisk bistand, opplæring i daglige gjøremål
 • Digital trygghetsalarm
 • Dagsentertjenester
 • Omsorgsstønad
 • Brukerstyrt personlig assistent, BPA
 • Privat avlastning
 • Alle typer avlastnings og korttidsopphold
 • Serviceleilighet
 • Bofellesskap
 • Kommunal bolig
 • Langtidsopphold
 • Velferdsteknologiske tjenester
 • Ledsagerbevis
 • Individuell plan

Enhetene som tilbyr hjemmetjenester (Distrikt 1 og Distrikt 2) behandler søknader om hjemmesykepleie. Enheten som tilbyr hverdagsrehabilitering behandler denne tjenesten.

Søke om tjenester

For at vi skal behandle din søknad om helse- og omsorgstjenester, kan du sende denne til Eigersund kommune, tjenesteområde Helse og omsorg, Postboks 70,4379 Egersund. Her finner du søknadsskjema for utfylling og innsending. Du kan ellers ta kontakt med veiledningstorget som vil hjelp deg med å få kontakt med forvaltningsenheten.

Vi tar kontakt med deg så snart som mulig etter mottatt søknad, senest innen 1 måned.

På bakgrunn av søknaden/henvendelsen kartlegges dine behov. I den forbindelse kan det være aktuelt for oss å innhente opplysninger fra andre instanser etter samtykke og samtale med deg.

Vi vurderer deretter hvilke tjenestetype og omfang du har rett på etter helse- og omsorgstjenesteloven, og det blir deretter fattet et skriftlig vedtak.

Demenskoordinator

Demenskoordinator

Demenskoordinator skal fungere som bindeledd mellom personer med demens, deres pårørende og de ulike delene av tjenestene. Koordinatoren er leder av hukommelsesteamet.

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Et viktig område for kreftkoordinator er å bidra til ivaretakelse av barn og unge når barnet selv eller familiemedlemmer rammes av alvorlig sykdom.

Elin

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal ha en sentral rolle i å fremme god samhandling og samordning mellom ulike instanser på individ og systemnivå.

Pakkeforløp

Pakkeforløpet for psykisk helse og rus

Vi ønsker å gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Leilighet

Startlån og tilskudd

Etter at kommunestyret årlig i budsjettet har vedtatt å ta opp lån til videre utlån som startlån, kan det søkes her om lån. Mangel på stabil og egnet leiebolig gjør at mange ønsker å kjøpe egen bolig. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig.

Barn i aktivitet

Ledsagerbevis

En tjeneste som skal forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen. Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede.

Postadresse

Eigersund kommune
v/ koordinerende enhet
Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Sjukehusveien 38 b
2.etasje
4373 Egersund

Leder

Lise Ravneberg
Leder - 47 28 44 69

Evy Ege Håland
Kreftkoordinator - 457 28 896

Lina M. Hvidsten Gjedrem
Demenskoordinator- 940 05 543

Ansatte koordinerende enhet:

Elin Sandsmark
Konsulent - 45976825

Ansatte forvaltningsenhet:

Siril Østebrød
Konsulent - 45616952

Evy Ege Håland
Kreftkoordinator - 45728896

Lisa Christin Hovland
Konsulent - 45727791

Lina M. Hvidsten Gjedrem
Demenskoordinator - 94005543

Linn Mjølhus Sæstad
Konsulent - 48863221

Marlin Ø. Vasbø
Konsulent - 45723047