Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forvaltningsenheten og koordinerende enhet

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester, og spesialisthelsetjenester.

Forvaltningsenheten

Forvaltningsenheten i kommunen behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i tråd med gjeldende lovverk.

Vi behandler saker og gir råd og veiledning til et bredt spekter av borgere i alle aldersgrupper. Forvaltningsenheten skal ivareta et samordnet tilbud til brukeren, sørge for lik tilgjengelighet og likebehandling.

Forvaltningsenheten har et særlig ansvar for ivaretagelse av brukermedvirkning, rettsikkerhet og forvaltning av kommunens ressurser. Det å stimulere innbyggeren til egenmestring har et høyt fokus ved vurdering og tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg vil det være en utviklingsarena som skaper effektiv tjenestetildeling og praksis i samarbeid med de enkelte enhetene.

Enheten består av helse- og sosialfaglig personell som vil behandle søknadene individuelt og i dialog med søker. Ved tildeling av helse- og omsorgstjenester er målet å bidra til at søker blir så uavhengig og selvhjulpen som mulig i hverdagen.

Søknadsskjema

 

Sykehuset Lagård

Forvaltningsenheten

Forvaltningsenheten behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Søknader blir vurdert etter gjeldende regelverk.

hovedinngang for sykehuset

Hva gjør koordinerende enhet?

Enheten jobber både på individnivå og systemnivå. Vi skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og enheter.

Puslespill

Hva er en koordinator?

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan du ha rett til å få tildelt en koordinator i kommunen.

Trygghet

Retten til individuell plan

Målene dine skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når vi skal lage planen. Hvis du ønsker det kan også dine pårørende delta.

flyfoto Egersund

Hvordan søke om koordinator eller individuell plan?

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for individuell plan og koordinator i kommunen. Det innebærer at Koordinerende enhet skal sørge for gode rutiner og sikre at ansatte får opplæring i individuell plan og koordinatorrollen.

flyfoto Egersund

Pakkeforløpet for psykisk helse og rus

Vi ønsker å gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Barn i aktivitet

Ledsagerbevis

En tjeneste som skal forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen. Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede.

Postadresse

Eigersund kommune
v/ koordinerende enhet
Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Sjukehusveien 38 b
2.etasje
4373 Egersund

Ansatte koordinerende enhet:

Elin Sandsmark
Konsulent - 45976825

Ansatte forvaltningsenhet:

Tanja Eide
Konsulent - 45727791

Hege Pettersen-Dahl Tveit
Konsulent - 45871073

Marlin Ø. Vasbø
Konsulent - 45723047