Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mestringsenheten

Mestringsenheten i Eigersund kommune er en del av den kommunale helsetjenesten og sorterer under Helse- og omsorgsavdelingen. Vi gir tjenester til kommunens innbyggere som har utfordringer knyttet til psykisk helse eller rusutfordringer.

Ansatte mestringsenheten

Relaterte dokumenter

Hvorfor en mestringsenhet?

En betydelig del av befolkningen vil møte psykiske påkjenninger i løpet av livet. Mange av disse påkjenningene må ses på som helt normale tilstander som enten oppstår i forbindelse med det som kalles naturlige livskriser som fødsel eller av andre konkrete opplevelser som påvirker vår fungering i hverdagen. I slike situasjoner er det naturlig og vanlig å kjenne på vonde og vanskelige følelser. Familie og gode venner vil normalt kunne gi god støtte i en slik situasjon. Men det kan også bli behov for å ha noen å snakke mer inngående med, og en av de instansene som da tilbyr hjelp, er den kommunale mestringsenheten. Her vil man kunne få tilbud om ulike tjenester avhengig av behov.

Vi tilbyr hjelp

 • Damsgård aktivitetssenter
 • Samtaler
 • Kurs (tankevirus/ kurs i mestring av belastning og kurs i mestring av depresjon)
 • Medikamentforvaltning
 • Bistand ved kontakt med det øvrige hjelpeapparatet
 • For beboerne i våre bofellesskap har vi individuelt tilrettelagte tilbud om oppfølging.
 • Fyrlyssenteret – et lavterskeltilbud for mennesker som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus

Mestringsenheten har fokus på Recovery og «Hva er viktig for deg». Det er utarbeidet et verdigrunnlag som Mestringsenheten skal arbeide etter, og som skal implementeres i virksomheten.

Mestringsenhetens to avdelinger

 • Psykiske helsetjenester
 • Rus- og psykiske helsetjenester

 


Psykiske helsetjenester

Psykisk helseteam

Psykisk helseteam holder til i Damsgårdsgaten 11, og gir først og fremst tilbud om oppfølging til kommunens innbyggere som bor i egen bolig. Psykisk helseteam følger opp barn, unge og voksne og har tilbud om kurs og individuell oppfølging. Vi har et utstrakt samarbeid med andre instanser både i forhold til barn og unge og i forhold til våre voksne brukere.

Barn og unge

Overordnede statlige beregninger tar utgangspunkt i at 20% av barne- og ungdomsbefolkningen trenger psykiatrisk bistand. Tre fjerdedeler av denne gruppen skal ha hjelpen av den kommunale psykiske helsetjenesten. I Eigersund kommune er oppgavene fordelt mellom helsestasjonen (forebyggende tiltak) og Mestringsenheten (kurative tiltak). Det er to ansatte som jobber med barn og unge hos oss, og vi har et utstrakt samarbeid med helsestasjonen, PPT og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Vi har også 2 prosjektstillinger – Nærmiljøkontaktene – som jobber med ungdom og unge voksne i alderen 15 – 25 år.

Nærmiljøkontakten
Damsgård aktivitetssenter

Aktivitetssenteret er et “lavterskel“ tilbud og det er åpent for alle , det trengs ingen henvisning fra lege, helsesøster eller lignende. Vi ønsker å skape et miljø der den enkelte skal kunne være sammen med andre, styrke det sosiale nettverk, ta del i meningsfulle aktiviteter og få kjøpt noe å spise og drikke. Senteret skal være en lun og trivelig møteplass, hvor hver enkelt kan få utvikle sine kulturelle, kunstneriske og sosiale ferdigheter. Det skal være et sted der alle kan være seg selv og at alle blir sett, og der den enkelte har ansvar for å være med å skape et trivelig og positivt miljø.

Mandager er det åpent på dagtid og onsdag på kveldstid og på disse dager er det personale tilstede. Tilbudet består av kafé, turgruppe, malegruppe, glassmaling / fusing gruppe, snekkerverksted, trim rom og svømmegruppe.

Kafeen for brukerne er åpen når aktivitetssenteret har åpent. Det er da mulig å få en kopp kaffe i kaféen, lese avis osv. Man kan også benytte aktivitetsrommene etter nærmere avtale.

Damsgård Bofellesskap

Holder til i Damsgårdsgt. 13 og består av 8 leiligheter. Beboerne får oppfølging ut fra den enkeltes individuelle behov.

 


Rus- og psykiske helsetjenester

ROP – teamet

ROP - teamet er i hovedsak delt mellom tre ulike funksjoner. Teamet har sitt utgangspunkt på Maigården på Slettebø hvor det er boliger for inntil 8 personer. De har individuell oppfølging. Dernest har man avtalte oppdrag overfor brukere som bor i kommunale eller private boliger rundt om i kommunen. Den siste hovedoppgaven er deltakelse i LAR.

IBO

IBO er et bofellesskap med 6 leiligheter, og ligger i Bakkebøveien 14. IBO´s primære oppgave er å gi beboerne et godt botilbud som inkluderer omsorg, tilsyn, fritidsaktiviteter og opplæring – alt med utgangspunkt i den enkelte beboers individuelle behov.

Jente som tenker på det som hun er avhengig av

Holder avhengighet på å bli et problem?

Det er hjelp å få! Mestringsenheten tilbyr gratis digitale kurs i hvordan du kan gjøre endringer, til hjelp for deg som er i ferd med å bli avhengig. Slik at du tar tilbake kontrollen over det som nå kontrollerer deg.

Himmel

Seksuelle overgrep

Som det fremgår av media, har det kommet opp flere saker med seksuelle overgrep i vårt distrikt. Det dreier seg blant annet om at mindreårige har blitt forledet til å sende bilder og videoer med seksuelt innhold av seg selv til voksne. Dette har skjedd via Facebook og Snapchat.

Team ung

Team Ung

Mestringsenhetens Team Ung tilbyr psykiske helsetjenester til barn, ungdom og unge voksne etter helse og omsorgstjenesteloven. Vi er opptatt av tidlig innsats og arbeider med forebyggende og helsefremmende tiltak, både lovfestet i form av vedtak og på lavterskelnivå overfor barn/unge i aldersgruppen 6-25 år.

Minirisk

Mini- RISK for engstelige unge over 10 år

Mini- RISK er et gruppebasert mestringskurs for engstelige barn og ungdom over 10 år. I kurset skal de unge lære nye ferdigheter for å mestre engstelige følelser, og klare å gjøre de tingene en ønsker å gjøre.

Parken i sol

Assistert selvhjelp

Dette er et nettbasert behandlingstilbud. Terskelen for å søke hjelp for psykiske vansker ofte er høy. I tillegg er det anslått at halvparten av dem som trenger behandling for angst- og depresjonslidelser, ikke får hjelp. Nå ønsker vi å gjøre det lettere å få rask hjelp.

Kurs i mestring

Kurs i mestring av belastning

Kurs i Mestring av Belastning, KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Målgruppen er derfor alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker å ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.

Eigerøy bro

Mestringskurset tankevirus

Ønsker du å delta på et nyttig og gøyalt mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine? Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Blomster i gågata

Kurs i mestring av depresjon

Kurs i mestring av depresjon – KID, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er deprimert. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser.

Sol i skogen

Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Et samlivskurs for alle foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemming, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Skog nær Egersund

Individuell Plan

Alle som har behov for langvarige koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.

Strand i nordre sund

Hva er depresjon?

Å føle tristhet eller nedstemthet er en naturlig del av vårt følelsesliv, ofte som en reaksjon på en belastning, tap eller skuffelser en har opplevd. Slike perioder med tristhet varer vanligvis ikke lenge og funksjonsnivået er lite nedsatt.

Fyrlyssenteret

Fyrlyssenteret

Fyrlyssenteret er et kommunalt lavterskeltilbud som holder til på Fyrlyssenteret i Bedehusgaten i Egersund sentrum.

Rådgivningstelefon

Landsdekkende rådgivningstelefon

Foreningen for pårørende innen psykisk helse har opprettet en landsdekkende rådgivningstelefon. Telefonen innen psykisk helse og rus tilbyr rådgivning knyttet til pårørendes livssituasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet.

Kontakt

E-post

477 92 660
Hverdager 08:00 - 15.00

Besøksadresse

Damsgårdsgata 11
4370 Egersund

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund


Mestringsenheten

Randi Bendiksen
Leder - 93697471

Åse Skåra Lie
Kommunepsykolog - 47784868


Psykiske helsetjenester

Ingrid Aarstad
Miljøterapeut - 41601497

SIlje Abrahamsen
Miljøterapeut - 48997196

Tone Kristin Bjerkreim
Miljøterapeut - 47972697

Damsgård Bofellesskap
- 91560864

Katrine Eike
Helsefagarbeider - 45733581

Anita Hetland
Nærmiljøkontakt - 45872481

Kate Hetland
Miljøterapeut barn og unge - 48999139

Mette Hjelm
Aktivitetsleder - 48999297

Janne Kathrine Ivesdal
Miljøterapeut - 40027039

Mariann Johansson
Fagleder - 47471685

Gunn Leidland
Miljøterapeut - 47977550

Avd. for psykiske helsetj. Mestringsenheten
Vakthavende - 47792660

Anja Nicolaysen
Miljøterapeut - 45615967

Tina Rasmussen
Miljøterapeut - 45874686

Natalie Rosseland
Miljøterapeut - 91552763

Hege Iren Seglem
Miljøterapeut - 45734989

Inger Anne Slettebø
Miljøterapeut barn og unge - 48266321

Janne Slettebø
Helsefagarbeider - 96943898

Anne Svalestad
Psyk. Sykepleier - 48999458

Linda Tengs
Avdelingsleder - 90773022


Damsgård Bofellesskap

 • Telefon 915 60 864

Rus- og psykiske helsetjenester

IBO Hovednummer Bofellesskap
- 99085245

Cecilie Gjersund
Miljøterapeut - 40034177

Anne Kristoffersen
Avdelingsleder - 48893102

Agnethe Nevland
Pleiemedarbeider - 91627468

Vakttelefon ROP-team
Vakthavende - 48893107


ROP – teamet

 • Vakttelefon 488 93 107
 • E-post

Åpen 8:00 - 21:00 på virkedager, og 8:00 : 18:00 på lørdag, søndag og helligdager.


Fyrlyssenteret

 • Telefon: 916 27 468 / 969 41 451