Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mestringsenheten

Mestringsenheten

sol.jpgMestringsenheten i Eigersund kommune er en del av den kommunale helsetjenesten og sorterer under Helse- og omsorgsavdelingen. Tjenesten dekker hele kommunen og er bygget opp omkring tre team.

 • Rusteamet
 • Miljøterapiteamet
 • Psykisk helseteam

Relaterte dokumenter

Rusteamet

Rusteamet, tidligere Rusomsorgen i Eigersund kommune, er i hovedsak delt mellom tre ulike funksjoner. Rusteamet har sitt utgangspunkt på Maigården på Slettebø hvor det er et bofellesskap for inntil 8 beboere som har individuell oppfølging. Dernest har man avtalte oppdrag overfor brukere som bor i kommunale eller private boliger rundt om i kommunen. Den siste hovedoppgaven er deltakelse i LAR opplegg (se LAR – Legemiddelassistert rehabilitering).

Miljøterapiteamet

Miljøterapiteamet holder til på Damsgård bofellesskap i Damsgårdsgaten 13. Miljøterapiteamet har sine oppgaver knyttet til de 8 leilighetene i bofellesskapet, men har også oppdrag i forhold til brukere som ikke bor i bofellesskapet. Det er særlig unge brukere med behov for oppfølging over tid som kan få tilbud. I praksis vil dette si at unge brukere som allerede er i kontakt med mestringsenheten, vil kunne få et utvidet tilbud i Miljøterapitjenesten. Tjenesten legger til grunn at det er en motivasjon hos brukeren til å ville utvikle sine livskvaliteter. Tilbudet kan gis på dag- og kveldstid på alle ukedager.

Psykisk helseteam

Psykisk helseteam, tidligere utegruppen, holder til i Damsgårdsgaten 11. Dette er den opprinnelige ”psykiatritjenesten”, og ”Utegruppen” gir først og fremst tilbud om oppfølging til hjemmeboende brukere. ”Utegruppen” følger opp barn, unge og voksne og har tilbud om Kontaktsenter på mandager og onsdager. Vi har et utstrakt samarbeid med andre instanser både i forhold til barn og unge og i forhold til våre voksne brukere. Det arrangeres også diverse brukerrelaterte grupper og kurs, bl.a. mestringskurs.

Oversikt over tjenestene

Alle tiltak innenfor tjenesten er bygget på frivillighet og samtykke. I så stor grad som mulig er det ønskelig at brukerne skal få sine tjenester ved å komme til våre lokaler i Damsgårdsgaten 11, men vi praktiserer også hjemmebesøk.

For hjemmeboende brukere utenfor bofellesskapene har vi regelmessig oppfølging med

 • Samtaler
 • Medikamentforvaltning
 • Bistand ved kontakt med det øvrige hjelpeapparatet

For beboerne i våre bofellesskap har vi individuelt tilrettelagte tilbud om oppfølging.

Hvorfor en psykisk helsetjeneste?

En betydelig del av befolkningen vil møte psykiske påkjenninger i løpet av livet. Mange av disse påkjenningene må ses på som helt normale tilstander som enten oppstår i forbindelse med det som kalles ”naturlige livskriser” som fødsel eller at barn flytter hjemmefra, eller av andre konkrete opplevelser som f. eks. skilsmisse og dødsfall. I slike situasjoner er det naturlig og vanlig å bli ”litt nedfor” i en periode. Familie og gode venner vil normalt kunne gi god støtte til man er over kneiken. Men det kan også bli behov for å ha noen å snakke mer inngående med, og en av de instansene som da tilbyr hjelp, er den kommunale psykiske helsetjenesten. Her vil man kunne få oppfølging over tid. Man vil også kunne få hjelp til medikamentell oppfølging – da i et samarbeid med fastlegen.

Kontaktsenteret

Ikon husKontaktsenteret er et “lavterskel “ tilbud og det er åpent for alle , det trengs ingen henvisning fra lege, helsesøster eller lignende. Vi ønsker å skape et miljø der den enkelte skal kunne være sammen med andre , styrke det sosiale nettverk, ta del i meningsfulle aktiviteter og få kjøpt noe å spise og drikke. Senteret skal være en lun og trivelig møteplass, hvor hver enkelt kan få utvikle sine kulturelle, kunstner riske og sosiale ferdigheter. Det skal være et sted der alle kan være seg selv og at alle blir sett, og der den enkelte har ansvar for å være med å skape et trivelig og positivt miljø.

Mandager er det åpent på dagtid og onsdag på kveldstid og på disse dager er det personale tilstede. Tilbudet består av kafe`, turgruppe, malegruppe, glassmaling / fusing gruppe, snekkerverksted, trim rom / trimgruppe og svømmegruppe.

Kontaktsenteret er også åpent ellers i uken i kontortiden fra 08.00 – 15.00 men da uten personale. Det er da mulig å få en kopp kaffe i kafen , lese avis osv.. Man kan også benytte aktivitets rommene etter nærmere avtale.

Barn og unge

Overordnede statlige beregninger tar utgangspunkt i at 20% av barne- og ungdomsbefolkningen trenger psykiatrisk bistand. Tre fjerdedeler av denne gruppen skal ha hjelpen av den kommunale psykiske helsetjenesten. I Eigersund kommune er oppgavene fordelt mellom helsestasjonen (forebyggende tiltak) og Psykisk helsetjeneste (kurative tiltak). Det er to ansatte som jobber med barn og unge hos oss, og vi har et utstrakt samarbeid med helsestasjonen, PPT og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

 

Mer fra Mestringsenheten

Utsikt

Kurs i mestring av belastning

Kurs i Mestring av Belastning, KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Målgruppen er derfor alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker å ha nytte av å utvikle sin mestringsevne.

Eigerøy bro

Mestringskurset tankevirus

Ønsker du å delta på et nyttig og gøyalt mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine? Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Blomster i gågata

Kurs i mestring av depresjon

Kurs i mestring av depresjon – KID, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er deprimert. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser.

Sol i skogen

Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Et samlivskurs for alle foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, enten det dreier seg om barn som har funksjonsvansker, funksjonshemming, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Hustak på vinteren

Metodisk boligsosialt arbeid

Hjemme skal du trives, det er jo der du skal bo. OOMT er en forkortelse for oppgaveorientert mestringstilnærming. Det er en av tilnærmingene Miljøterapiteamet bruker i forhold til arbeidet med rus og psykiske lidelser. Arbeidet er basert på samarbeid mellom veileder og deltaker. Det er en forutsetning at deltakeren er motivert for endring.

Skog nær Egersund

Individuell Plan

Alle som har behov for langvarige koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.

Strand i nordre sund

Hva er depresjon?

Å føle tristhet eller nedstemthet er en naturlig del av vårt følelsesliv, ofte som en reaksjon på en belastning, tap eller skuffelser en har opplevd. Slike perioder med tristhet varer vanligvis ikke lenge og funksjonsnivået er lite nedsatt.

Fyrlyssenteret i Egersund

Fyrlyssenteret

Fyrlyssenteret er et kommunalt lavterskeltilbud som holder til på Fyrlyssenteret i Bedehusgaten i Egersund sentrum.

Rådgivningstelefon

Landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende

oreningen for pårørende innen psykisk helse har opprettet en landsdekkende rådgivningstelefon for pårørende. LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus tilbyr rådgivning knyttet til pårørendes livssituasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet.

Kontakt

Damsgårdsgata 11
4370 Egersund
E-post


Rusteamet

 • E-post
 • Rus vakttelefon: 488 93 107 / 488 93 108  

Miljøterapiteamet

 • E-post
 • Vakt dag og kveld: 915 60 864.
 • Vakt dag: 474 88 217 – 915 60 864.
 • Miljøterapeut 1 - 400 34 177.

Fyrlyssenteret

 • Telefon: 916 27 468 / 969 41 451