Status 22. november 2021

22. november 2021. Overføringsledning mellom Revsvatnet og Vannbassengan er delt opp i to prosjekt-etapper. Prosjektering og anbudsbeskrivelse etappe 1 pågår for strekningen Revsvatnet - Stemtjørn.

Status mars 2021

18. mars 2021.

Status

  • Rammesøknad sendt inn til kommunen v/byggesak for behandling.
  • Prosjektet er delt i to anleggsetapper, øvre del er lagt ut på anbudskonkurranse med prekvalifisering, frist 7. april. Valg av entreprenør mai/juni – anleggsoppstart høst 2021.
  • I løpet av mai/juni legges neste anbudskonkurranse ut, fra Slettebøvannet og til Stemmetjørna. Budsjettdekning vedtatt i økonomiplanen 2021-2024.

Økonomi

Ramme: kr 130 mill

Kart med omtrentlig overføringsledning

Prosjektering pågår

11. september 2020. Prosjektering av overføringsledning mellom Revsvatnet og Hobdalsbukta i Slettebøvatnet pågår. Prosjektet er komplisert, både når det gjelder planlegging og utførelse.

Her er det mange hensyn som må tas og utfordringer som må løses. Noen eksempler:

  • Det skal graves langs store deler av fylkesveien mot Mjølhus og Sletteid. Arbeidet må planlegges slik at veien må holdes minst mulig stengt. En del stengning av veien vil uansett bli nødvendig.
  • Deler av området er vanskelig tilgjengelig for utstyr og personell.
  • Det må tas spesielle hensyn til natur og miljø, for eksempel hubro og lakseførende vassdrag iHellelandsvassdraget. Avklaringer mot Fylkesmannen og fylkeskommunen pågår.
  • Ledningen vil delvis gå gjennom utfordrende og urørt terreng. Samtidig har det de siste årene blitt økende ferdsel i området grunnet besøkende til Trollpikken.
  • Revsvatnet er del av et regulert vassdrag. Dette gir behov for avklaringer mot Dalane kraft og NVE.
  • Prosjektet omfatter et borhull i fjell. Lignende borhull her i distriktet har vist seg å være utfordrende.

Hovedarbeidene med overføringsledningen forventes å starte opp i 2021.