Oppstart av siste etappe for ny overføringsledning for vann

7. mars 2023. Siste etappe med overføringsledning fra ny vannkilde er klar for oppstart, og arbeidet blir snart synlig rundt parkeringsplassen ved Trollpikken, samt fra Hobdalen og opp til Stemtjørna. Entreprenør er Bertelsen & Garpestad.

Artikkel: Oppstart av siste etappe for ny overføringsledning for vann


Status november 2022

7. november 2022.

Status i rapporteringsperioden

 • Prosjektet ligger fortsatt ca.10 dager etter fremdriftsplanen til entreprenør. God margin i forhold til sluttdato i kontrakt.
 • Prosjektet har i perioden ingen meldte avvik.
 • 7 RUH-er på prosjektet i denne perioden som omhandler mindre hendelser.
 • Mottakskontroller på en leveranser av PE-rør
 • 4 vernerunder avholdt i perioden
 • 5 driftsmøter, 2 byggemøter og 2 byggherremøte er avholdt i perioden

Risikofaktor

 • Leveranseproblemer av materiell og utstyr
 • Arbeidsoppgaver som feiler
 • Nedtapping og oppfylling vann
 • Klima, væromslag, nedbør

Avvik

 • Ingen prosjekteringsavvik er avdekket i denne perioden
 • Ingen avvik i utførelse fra entreprenør

Økonomi

 • Justert budsjettramme i 2022 : 55 mill.
 • Prosjektet er innenfor rammene

Arbeidet i Revsvatnet for å få ny Arbeidet i Revsvatnet for å få ny Arbeidet i Revsvatnet for å få ny Arbeidet i Revsvatnet for å få ny Arbeidet i Revsvatnet for å få ny Arbeidet i Revsvatnet for å få ny Arbeidet i Revsvatnet for å få ny Arbeidet i Revsvatnet for å få ny Arbeidet i Revsvatnet for å få ny
Klikk på bildene for å gjøre dem større


Status juni 2022

Milepæler

Milepæler i henhold til fremdriftsplan utarbeidet av Bertelsen & Garpestad AS.

 • Oppstart anlegg: 07.03.22 (etter fremdriftsplan)
 • Riggplass Revsvatnet etablert
 • Riggplass Stemtjørn etablert
 • Maskinutstyr flyttet på lekter til Grønavatnet
 • Anlegg / adkomsttrasee mellom Grønavatnet og Kjervallvatnet er etablert
 • Sveising av rør startet 29.04.22

Status

 • Prosjektet utføres som delentreprise.
 • Prosjektet, pr. 30.04.22, ligger ca. 10 dager etter fremdriftsplanen (pga. eksterne avklaringer)
 • Anleggsmessig har prosjektet god fremgang
 • Prosjektet har så langt ingen alvorlige avvik innen kvalitet eller SHA/HMS. Vi har 3 RUH-er på prosjektet, omhandler mindre hendelser.
 • 4 vernerunder avholdt i perioden
 • 5 driftsmøter og 5 byggemøter avholdt i perioden

Avvik

 • Ingen prosjekteringsavvik er avdekket til nå
 • Ingen avvik i utførelse fra entreprenør

Økonomi

 • Ramme i 2022: 30 mill. og ramme i 2023: 52 mill.
 • Pr. nå holder prosjektet seg innenfor rammene som er satt av til prosjektet.
 • Pga. endrede forutsetninger i arbeidsutførelsen, åpning for en kortere arbeidsperiode, må rammen i slutten av 2022 økes/forskutteres med omdisponering via økonomirapportering senhøsten 2022.

Status 22. november 2021

22. november 2021. Overføringsledning mellom Revsvatnet og Vannbassengan er delt opp i to prosjekt-etapper. Prosjektering og anbudsbeskrivelse etappe 1 pågår for strekningen Revsvatnet - Stemtjørn.

Status mars 2021

18. mars 2021.

Status

 • Rammesøknad sendt inn til kommunen v/byggesak for behandling.
 • Prosjektet er delt i to anleggsetapper, øvre del er lagt ut på anbudskonkurranse med prekvalifisering, frist 7. april. Valg av entreprenør mai/juni – anleggsoppstart høst 2021.
 • I løpet av mai/juni legges neste anbudskonkurranse ut, fra Slettebøvannet og til Stemmetjørna. Budsjettdekning vedtatt i økonomiplanen 2021-2024.

Økonomi

Ramme: kr 130 mill

Kart med omtrentlig overføringsledning

Prosjektering pågår

11. september 2020. Prosjektering av overføringsledning mellom Revsvatnet og Hobdalsbukta i Slettebøvatnet pågår. Prosjektet er komplisert, både når det gjelder planlegging og utførelse.

Her er det mange hensyn som må tas og utfordringer som må løses. Noen eksempler:

 • Det skal graves langs store deler av fylkesveien mot Mjølhus og Sletteid. Arbeidet må planlegges slik at veien må holdes minst mulig stengt. En del stengning av veien vil uansett bli nødvendig.
 • Deler av området er vanskelig tilgjengelig for utstyr og personell.
 • Det må tas spesielle hensyn til natur og miljø, for eksempel hubro og lakseførende vassdrag iHellelandsvassdraget. Avklaringer mot Fylkesmannen og fylkeskommunen pågår.
 • Ledningen vil delvis gå gjennom utfordrende og urørt terreng. Samtidig har det de siste årene blitt økende ferdsel i området grunnet besøkende til Trollpikken.
 • Revsvatnet er del av et regulert vassdrag. Dette gir behov for avklaringer mot Dalane kraft og NVE.
 • Prosjektet omfatter et borhull i fjell. Lignende borhull her i distriktet har vist seg å være utfordrende.

Hovedarbeidene med overføringsledningen forventes å starte opp i 2021.