Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 15.12.2014 har vedtatt reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 308 mfl. - Fjellveien (sak 084/14). Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av etablering av tre nye boenheter i tillegg til å regulere eksisterende bebyggelse innenfor planområdet i tråd med ny plan og bygningslov.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt på kommunens nettsider hvor også sakens dokumenter kan lastes ned. Det blir ikke sendt papirkopi.

Kontaktinformasjon

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter