Planteknisk utvalg har i møte 22.09.2015 sak 169/15 vedtatt at forslag for offentlig turvei gnr. 1 bnr 1,2,6,7 Ytstebrød, Eigerøy med kart og bestemmelser skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Dette er en omgjøring av anleggsveien som ble anlagt i forbindelse med arbeid med vann og avløpsnettet i området. Dette vurderes som svært positivt og vil bidra til å gjøre turvegnettet til kommunen enda bedre og bedre tilgjengeligheten. Dette er en del av en overordnet strategi for å få et best mulig og sammenhengende turvegnett for kommunens innbyggere.

Relaterte dokumenter

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 04.12.2015 – 15.01-2016. Sakens dokumenter er også lagt ut her påkommunens nettsider.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 15.01.2016. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller 95 88 49 76.