Møtet er åpent for publikum og holdes i lokale der det er installert teleslynge.  Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Saker som er unntatt offentligheten, jfr. kommunelovens § 31, sendes kun til møtende medlemmer. Ved behandling av den enkelte sak vil utvalget gjennom vedtak, jfr. kommunelovens § 31 a, ta stilling til om saken skal behandles i åpent eller lukket møte, samt ta stilling til lovgrunnlag og behovet for å helt eller delvis behandle saken i lukket møte.  Dette skjer i åpent møte dersom det er mulig uten å omtale opplysninger som er unntatt offentlighet.