Sakdsokumentene til Kommuneplanutvalgets møte fredag 18.01.2019 er nå lagt ut på nettet. Du finner disse her. Da det er store vedlegg i saken ligger disse ikke i hovedfilen, de ligger separat under dokumentet.

Møtet er åpent for publikum og holdes i lokale der det er installert teleslynge.  Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

Saker som er unntatt offentlighet jf. kommunelovens § 31, sendes kun til møtende medlemmer.  Ved behandling av den enkelte sak vil utvalget gjennom vedtak, jf. kommunelovens § 31 a, ta stilling til om saken skal behandles i åpent eller lukket møte, samt ta stilling til lovgrunnlag og behovet for å helt eller delvis behandle saken i lukket møte.  Dette skjer i åpen møte dersom det er mulig uten å omtale opplysninger som er unntatt offentlighet.