Saksdokumentene til Planteknisk utvalgs møte tirsdag 20.11.2018 er nå lagt ut på nettet. Du finner disse her. Møtet holdes på Grand Hotell - Konsulatet med møtestart kl.13.00 (NB!).  Vær klar over at dette er meget store filer som kan ta lang tid å laste ned. Dette er avhengig av din nettforbindelse.


Egersund,  03.12.2018

Kjell Vidar Nygård, utvalgsleder                        Randi S, Haugstad, utvalgsekretær

                                                                                         

 

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 993 96 623 til Randi Haugstad

 - Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall:
           - Anna Nodland (AP) for Roger Sæstad (AP)
           - May Helen Hetland Ervik (FRP) for Cecilie Bruvik Kristensen (FRP)

 NB!
Det er en reduksjon i antall vedlegg som legges ved saksdokumentene. Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunensnettsider,www.eigersund.kommune.no.    Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF. Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.
 

Saker som er unntatt offentlighet jf. kommunelovens § 31, sendes kun til møtende medlemmer. Ved behandling av den enkelte sak vil utvalget gjennom vedtak, jf. kommunelovens § 31 a, ta stilling til om saken skal behandles i åpent eller lukket møte, samt ta stilling til lovgrunnlag og behovet for å helt eller delvis behandle saken i lukket møte. Dette skjer i åpent møte dersom det er mulig uten å omtale opplysninger som er unntatt offentlighet.