Saksdokumentene til Planteknisk utvalgs møte tirsdag 12.02.2019 er nå lagt ut på nettet. Du finner disse her. Møtet holdes på Grand Hotell med møtestart kl.13.00 (NB!).  Vær klar over at dette er meget store filer som kan ta lang tid å laste ned. Dette er avhengig av din nettforbindelse.


Egersund,  30.01.2019

Kjell Vidar Nygård, utvalgsleder                        Randi S. Haugstad, utvalgsekretær

                                                                                         

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

- Eventuelle forfall meldes til Irene Randen tlf 928 14 180.

 - Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall:
           - Roald Eie (FrP) for Cecilie Bruvik Kristensen (FrP)

 NB!
Det er en reduksjon i antall vedlegg som legges ved saksdokumentene. Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunensnettsider,www.eigersund.kommune.no.    Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF. Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saker som er unntatt offentlighet jf. kommunelovens § 31, sendes kun til møtende medlemmer. Ved behandling av den enkelte sak vil utvalget gjennom vedtak, jf. kommunelovens § 31 a, ta stilling til om saken skal behandles i åpent eller lukket møte, samt ta stilling til lovgrunnlag og behovet for å helt eller delvis behandle saken i lukket møte. Dette skjer i åpent møte dersom det er mulig uten å omtale opplysninger som er unntatt offentlighet.