Kommuneplan

Kommunene er i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 20‐1 pliktige til å utarbeide en kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel skal være en overordnet plan som viser hva arealene i kommunen kan benyttes til. Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og / eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.

Gjeldende kommuneplan for Eigersund kommune

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 -2027

Kommuneplanens arealdel 2011 - 2022


 

Gjestehavn

Varsel om oppstart:

Innspill til revidering av kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune

Formålet med planarbeidet er å få en oppdatert kommuneplan med føringer for videre utvikling for Eigersund kommune frem mot 2030. Planprogrammet gir en oversikt over hvilke tema og problemstillinger som skal revideres i planarbeidet. Det er foreslått framdriftsplan med endelig vedtak av samfunnsdelen høsten 2017 og arealdelen våren i 2018.

Planstrategi forside

Planstrategi for Eigersund kommune 2016 - 2019

I henhold til plan- og bygningslovens vedtok kommunestyret i Eigersund kommune i november 2016 kommunal planstrategi. Planstrategien gjelder for perioden 2016 til 2019.

Høstlige himmel og farger

Høring og offentlig ettersyn:

Forslag til planstrategi

Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplan 2015 - 2027, Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging, og har to hovedretninger, kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Flyfoto over Varberg

Kom med innspill til planstrategi

Eigersund kommune skal utarbeide ny planstrategi for perioden 2016-2019. Vi ønsker å invitere kommunens innbyggere og næringsliv til å komme med innspill i forhold til hva kommunen bør prioritere av planarbeid i perioden.  Hva mener du er de viktigste utfordringene vi står overfor fremover som kommune og lokal samfunn?  

Plan

Revidering av næringsareal

Denne revideringen omfatter kun vurdering knyttet til innlegging av nye næringsareal eller å ta ut eksisterende næringsareal! Gjeldende bestemmelser videreføres uten endringer, da disse vurderes å fange opp også de nye arealene.

Kommuneplan

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel

Eigersund blir, i tillegg til å være regionsenter i Dalane regionen, mer og mer en del av en større region – Stavangerregionen. I arbeidet med kommuneplanen vil det derfor kunne settes fokus både på felles utviklingstrekk innen Stavangerregionen og det særegne for Eigersund og Dalaneregionen.

Næringsareal for kommuneplanen

Fastsetting av planprogram:

Revidering av næringsareal for kommuneplanen

Målet er ikke mest mulig areal i seg selv, men å få et best mulig veldifferensiert og godt tilbud av næringsareal som bidrar til at det er attraktivt å etablere seg i kommunen og regionen.

foto-egersund-fra-kråkefjellet-SemHadland

Hvordan opplever du det er å bo og arbeide i Eigersund?

Eigersund kommune arbeider med en ny kommuneplan. I den forbindelse ønsker vi å vite mer hvordan det oppleves å bo og arbeide i Eigersund. Vi skal gjennomføre en spørreundersøkelse blant befolkningen i Eigersund, men også andre kan delta som ikke bor i Eigersund. Hvem som helst har anledning til å svare på spørsmålene.

Kommuneplanens samfunnsdel

Status for revideringen av kommuneplanens samfunnsdel

Eigersund kommune startet tidligere i år opp revidering av kommuneplanens samfunnsdel. En har engasjert Asplan Viak som prosessleder ved denne revideringen. Utgangspunktet for revideringen er en erkjennelse av at Eigersund kommune i all hovedsak er en meget god kommune å arbeide i, bo i og vokse opp i!