Planteknisk utvalg har i møte den 27.06.17, sak 128/17, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Motorsportsenter, gnr. 54, bnr. 22 m.fl. med tilhørende plankart den 22.11.16, bestemmelser datert den 07.06.17 og planbeskrivelse datert den 18.04.17 skal legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget

Det legges opp til videre drift av etablert motorsportanlegg med mulighet for bl.a. å bygge klubbhus og kiosk i planområdet.

Offentlig ettersyn

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet fra og med den 13.07.17 til og med den 28.08.17. Saksframlegg, planbeskrivelse, plankart og bestemmelser er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen den 28.08.17. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter