Møtekalender og dokumenter

Formannskapet i Eigersund

Formannskapet ledes av ordfører, varaordfører er nestleder. Som eneste utvalg, må alle medlemmer (11) og varamedlemmer i formannskapet også være medlem av kommunestyret. For de partiene som er representert i formannskapet, er det vanlig at de har sin gruppeleder som representant i utvalget.

Formannskapet er hovedutvalg for saker innen

 • Økonomi, budsjett og regnskap.
 • Personal.
 • Organisasjonsspørsmål.
 • Næringssaker, inklusiv turisme og havnesaker.
 • Eiendomsforvaltning.
 • Skatt.
 • Beredskap.

Kommunestyret har gitt formannskapet myndighet, jf. kommunelovens § 13 Utvidet myndighet i haste-saker, til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av et annet utvalg, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle det aktuelle utvalget.

Formannskapet er også kommunens særskilte klagenemnd og avgjør alle klagesaker der det ikke er andre klageinstanser, f.eks barnehageopptak, enkelte forurensingssaker mv. Unntaket er klagesaker innen parkering som har sin egen klageinstans.

Medlemmer og varamedlemmer 2019 ‐ 2023

Arbeiderpartiet

 • Odd Stangeland
 • Bente Gravdal
 • Tove H. Løyning
 • Kurt Sæstad (1. vara)
 • Siw Randi Tollefsen (2. vara)
 • Beate Kydland (3. vara)
 • Tom Rune Sleveland (4. vara)

Høyre

 • Leif Erik Egaas
 • Anja Hovland
 • Kjell Vidar Nygård (1. vara)
 • Geirulf Vasvik (2. vara)
 • Iseling Grøsfjeld Skogen (3. vara)

Fremskrittspartiet

 • May Helen Hetland Ervik
 • Roald Eie
 • Morten Øglend (1. vara)
 • Dag Rune Skår (2. vara)
 • Hanne Christine Berg (3. vara)

Senterpartiet

 • May Sissel Nodland
 • Sigmund Slettebø
 • 1. Karl Inge Hyggen (1. vara)
 • 2. Kari Johanne Melhus (2. vara)
 • 3. Øyvind Misje (V) (3. vara)

Kristelig Folkeparti

 • John Mong
 • Solveig Ege Tengesdal (1. vara)
 • Kenneth Pedersen (2. vara)

Sosialistisk Venstreparti

 • Halvor Østerman Thengs
 • Kristin Fardal Hovland (1. vara)