Infrastrukturen ferdig

9. februar 2021. Infrastrukturen i etappe to av Hestnes boligfelt ble ferdig utbygget i desember 2020. Hovedveien mellom Hoveræget og Hestnesveien ved Hestnes barnehage var midlertidig åpnet en kort periode mens overvannsledninger skulle krysse Hestnesveien ut i Gauleiksvika.

Artikkel: Infrastrukturen i Hestnes ferdig.

Hestnes boligfelt


Oppdatering for planteknisk utvalg

17. november 2020.

  • Nærmer seg ferdigstillelse. Kobler nå sammen vann og avløps-ledningsnettet.
  • Utbedrer trafikkfarlig kryss i Vikingveien/Hoveræget før åpning.
  • Høydebasseng, spillvannspumper og trafoer gjenstår i etappe 2 – tidligst behov for dette i 2022.
  • Etappe 1: det er solgt 7 av 12 eneboligtomter og ingen av de 3 større feltene. Det prioriteres å sette inn mer ressurser på salg.

Gevinstrealisering ved ferdigstillelse av samleveien i Hestnes

27. april 2020. Å framskynde ferdigstillelse av samleveien i Hestnes boligfelt vil være hensiktsmessig av flere grunner. Kostnadene er en del av allerede vedtatte midler til forskuttering av infrastrukturen i Hestnes. Det er ikke behov for ytterligere bevilgninger. Refusjon av forskutterte kostnader kommer etter hvert som boligfelter selges ut.

Vedtak i kommunestyret: Samleveien mellom Hestnes gravlund og veien opparbeidet i etappe 1 ferdigstilles gjennom utløsning av opsjonen i kontrakten for etappe 2.


Det jobbes ferdigstillelse

18. februar 2020. Det jobbes nå med å ferdigstille den siste delen av etappe 2, med samlevei ned til den nye gravlunden. Det prosjekteres en trykkøkningsstasjon for vann og en ny trafo, som skal gi strøm til boligfeltene og den nye gravlunden. Det jobbes også med en løsning for overvann under fylkesveien og ut i Lygre, noe som har vist seg å være mer utfordrende enn antatt. Vann og avløp jobber med dette i samarbeid med konsulentselskapet COWI.


27. juni 2019. Etappe 2 ble påbegynt høsten 2017, og skal stå ferdig våren 2020. Det er vedtatt at samlevei fra Hoveræget og ned til nye Hestnes gravlund skal ferdigstilles. Samleveien mellom etappe 1 og etappe 2 skal foreløpig opparbeides med vann- og avløpsrør og bærelag.

Når alt står ferdig vil det være sammenhengende bilvei og gang- og sykkelvei fra Hoveræget ved Rundevoll skole og ned til Hestnes barnehage ytterst i Hestnes. Etappe 2 vil åpne for ytterligere boligfelter, til sammen består området av ca 400 boenheter.