Går etter plan

22. november 2021. Forprosjektet er i sluttfasen. Overleveres Egersund kirkelige fellesråd i slutten av november 2021.

Status juni 2021

30. juni 2021.

Status

 • Størrelser på bygg er avklart
 • Planløsning er avklart
 • Tekniske beskrivelser er 85% ferdig
 • Nabovarsel er sendt ut
 • Søknad om arbeidstilsynets samtykke sendes i løpet av juli
 • Søknad om rammetillatelse sendes i løpet av juli
 • Tilbudsutlysning planlegges i september
 • Overordnede milepæler er justert i henhold til reell fremdrift
 • Prosjektet planlegges lyst ut som en klassisk totalentreprise.

Overordnede milepæler

Milepæl planen oppdateres når rammetillatelse er gitt

 • FS: vedtatt KS-088/19 (sept. 2019)
 • FP: vedtatt KS-063/20 (juni 2020)
 • Godkjent prosjektering og ferdigstilt forprosjekt: Juli/august 2021
 • Politisk orientering: August 2021
 • Tilbudsutlysning: September 2021         
 • Oppstart byggearbeid (HP): April 2021
 • Ferdig byggeprosjekt: Nov. 2022

Status mars 2021

18. mars 2021.

Overordnede milepeler

 • FS: vedtatt KS-088/19 (sept. 2019)
 • FP: vedtatt KS-063/20 (juni 2020)
 • Godkjent prosjektering og ferdigstilt forprosjekt: mars 2021
 • Tilbudsutlysning: juni/jul 2021
 • Oppstart byggearbeid (HP): okt 2021
 • Ferdig byggeprosjekt: nov. 2022

Status

 • Det er planlagt å plassere to bygg i Tengsareidveien 3. Administrasjonsbygg med garderobe og vognhall.
 • Arkitekt jobber med å redusere areal.
 • Multiconsult er nesten ferdig med å beskrive uteområdet inkludert VA
 • Rådgivende ingeniører er engasjert for å beskrive ARK, RIV, RIE, LARK, VA.
 • Det er gjennomført miljøsaneringsrapport på byggene.
 • Prosessen med å finne egnede lokale/områder for midlertidig base er i gang.
 • Prosjektet sin fremdrift er noe forsinket grunnet arbeid med reduksjon av areal og forsinket leveranse på tegninger. Prosjektet skal fremdeles ferdigstilles innen november 2022.

Økonomi

 • Ramme: 70 mill. inkl. mva.
 • Per nå holder prosjektet seg innenfor rammene som er satt av til prosjektet. Kalkylene viser at en ligger tett opp mot kalkylen. Derfor jobbes det med å redusere kostnader.
 • Utgifter til uteområdet er større enn først antatt, disse utgiftene er vanskelig å redusere.

Status februar 2021

11. februar 2021. En er kommet gått i gang med prosjektet. En er ennå i en forprosjektfase der det jobbes med å tegne effektive og gode bygg, samt at en ser på hvordan en kan utarbeide uteområdene for å gjøre basen mest mulig funksjonell. Framdriften i prosjektet avviker noe fra opprinnelig milepælsplan.


Oppdatering for planteknisk utvalg

17. november 2020.

Overordnede milepeler

 • Forstudie: vedtatt KS-088/19 (sept. 2019)
 • Forprosjekt: vedtatt KS-063/20 (juni 2020)
 • Godkjent prosjektering og ferdigstilt forprosjekt mars 2021
 • Tilbudsutlysning mars 2021
 • Oppstart byggearbeid juni 2021
 • Ferdig byggeprosjekt november 2022

Status

Arkitekt arbeider med skisser til løsning for plassering av de ulike funksjonene i Tengsareidveien 2 og 3. Høy brukermedvirkning.

Økonomi

Ramme er 70 mill. inkl. mva.

 


Forprosjekt ny driftsbase

15. juni 2020. I forprosjektet for ny teknisk base for vei og utemiljø (VU), vann og avløp (VA) og bygg og eiendom (BE) er det foretatt en vurdering av ulike løsningsalternativer for lokalisering av ny base. Vurderingen har resultert i tre ulike forslag tilplassering og samlokalisering. Forprosjektet har hatt fokus på reduksjon av kostnadsrammen og utarbeidelse av en løsning for effektiv drift av enhetene.

En løsning med fordeling av ulike funksjoner på dagens lokasjoner i Tengsareidveien 2 og 3 fremstår som den klart beste løsningen. Videre prosjektering, der også smittevern vil være et sentralt element, vil avklare hvilke funksjoner som skal plasseres på hvilken tomt.

Ved gjenbruk av eksisterende bygningsmasse sammen med oppgradering og nybygg, vil enhetene få en framtidsrettet og funksjonell base for drift av kommunen i mange år fremover. Kostnadsrammen er kalkulert til ca 70 millioner kroner inkludert en usikkerhetsavsetning knyttet til valutasvingninger.

KS-063/20vedtak:

 1. Ny teknisk base prosjekteres videre som en funksjonell, areal-og kostnadseffektiv løsning fordelt på arealer i Tengsareidveien 2 og 3.
 2. Videre prosjektering avklarer den beste helhetlige løsningen for de tre enhetene innenfor en kostnadsramme (NS3453) på 70 millioner kroner, inkludert valutausikkerhet. Finansiering skjer gjennom låneopptak, momsrefusjon og eventuelle andre tilskudd.

Sak kommunestyret: 20/13067 - Forprosjekt ny driftsbase for vei og utemiljø, vann og avløp og bygg og eiendom


Ulike alternative løsninger utredes

24. april 2020. Ulike alternative løsninger utredes, bruker rammeavtale med ARK. Arbeidstilsynet har godkjent forlenget bruk av midlertidige lokaler frem til 12 desember 2022. Dette er et av prosjektene som ble presentert for politikerne i april-møtene. Video-opptak av presentasjonen ser du her.

Det jobbes med alternative løsninger

18. februar 2020. Driftsbasen for vei og utemiljø, vann og avløp og bygg og eiendom. Det jobbes med ulike alternative løsninger for driftsbasen. Samlokaliseringen som var skissert i Tengsareidveien 3 ble sendt politisk i retur, med vedtak om å redusere kostnadsrammen. Det jobbes fortsatt med å redusere arealene, samtidig som det har kommet inn andre forslag til løsninger som må utredes. Forslag til løsning vil først foreligge nærmere sommeren.


Redusere areal

16. desember. Det jobbes for å få redusert areal og dermed også prisen på ny driftsbase etter vedtak i september.


Forstudie ny driftsbase på Tengs

I september var skisseprosjektet og kalkyle for ny driftsbase i Tengsareidveien 3 oppe til bahendling i politiske utvalg.

23. september 2019. Behandling i Kommunestyret

KS-088/19 Vedtak

 1. Forstudien for ny driftsbase for vei og utemiljø, vann og avløp og bygg og eiendom avsluttes og et forprosjekt (investeringsprosjekt) for videre planlegging opprettes. Forprosjektet skal ha fokus på et minimumsprinsipp for å redusere areal og kostnadene iprosjektet.
 2. Kr 3 millioner settes av til forprosjektet i budsjett for 2020 og finansieres ved låneopptak i budsjett 2020. Ubrukte midler overføres til hovedprosjektet. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Forstudie

9. august 2019. Forstudiet skal utrede mulighetene for samlokalisering av de tekniske basene for de tre driftsenhetene, primært på egen eiendom i Tengsareidveien 3. Her beskrives dagens arealer, fremtidig arealløsning, parkering, kalkyle, samt byggets vanskelighstsgrad og prisnivå.


Forenklet prosjekt

26. juni 2019. Tegninger med planløsning, 3D illustrasjoner og snitt for Tengsareidveien 2.

Tegninger - Forenklet prosjekt for driftsbase på Tengs